پرداخت دستمزد کارگران از راههای غیرقانونی ضربه به آینده کارگران

کارفرمایان همه تلاش خود را برای کم کردن هزینه‌ها انجام می‌دهند. سود هنگفت کارفرمایان همواره ثابت است. تنها چیزی که مشمول کاهش هزینه است، دستمزد و بیمه کارگران است.

کارفرماها راه‌های مختلف برای پرداخت دستمزد ماهانه کارگران به کار می‌بندند، تا از حقوق قانونی کارگران بخصوص پرداخت بیمه بکاهند. در دیکتاتوری حاکم، سازمان تامین اجتماعی یک منبع دزدی و غارت محسوب می‌شد. بدلیل همین چپاول‌ها سازمان تامین اجتماعی حالا روزگار خوشی ندارد. این سازمان روزگاری از کارتل‌های بزرگ ایران محسوب می‌شد، اما حالا سالانه۳۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد.

کارفرمایان با پرداخت نکردن حق بیمه کامل کارگران، دو ضربه جدی به آنها وارد می‌کنند. با پرداخت بیمه کم در واقع سنگ بنای حقوق پایه در بازنشستگی کارگران از ابتدا کج گذاشته می‌شود. به این صورت تلاش و زحمات کارگران در روزهای بازنشستگی بکار آنها نمی‌آید. کارگران بدلیل حقوق پایین در بازنشستگی همیشه در زیر خط فقر باقی خواهند ماند. ضربه دوم کارفرما ندادن حق بیمه کامل به تامین اجتماعی است. با کسری بودجه، این سازمان هم، روزانه خدمات‌دهی درمانی کارگران را کمتر می‌کند.

روش‌های غیرقانونی برای پرداخت دستمزد کارگران

پرداخت دستمزد کارگران از دو حساب جداگانه، پرداخت حقوق در دو نیمه ماه، نمونه‌ای از این موارد است. این اقدامات گاها به کارهای غیر قانونی مانند پرداخت حقوق از حساب‌های غیررسمی نیز کشیده می‌شود. به این ترتیب کارگران ضررکننده اصلی این اقدامات غیرقانونی هستند. زیرا هنگام محاسبه عیدی، سنوات، مقرری ایام بیکاری و یا غرامت ایام بیماری مبنا، بسیار کمتر از حقوق واقعی است.

مزد در ماده ۳۵ قانون کار به صورت زیر تعریف می‌شود:

«مزد عبارت است از مجموع وجوه نقدی و غیرنقدی که به کارگر در ازای انجام کار پرداخت می‌شود.»

طبق تعریف، وجوه پرداختی به کارگران از هر حساب و بازه زمانی کمتر از یک ماه جز حقوق کارگران می‌باشد.

برای رفع این استثمار مضاعف سازمان تامین اجتماعی باید با نظارت کامل بر پرداختی‌های کارفرما بر میزان واقعی حقوق کارگران اشراف داشته باشد. این کار نیاز به یک دستگاه مالیاتی سالم و خارج از رانت و لابی دارد که متاسفانه فعلا در دسترس نیست.

تغییر وضعیت کارگران در گرو تغییر حکومت ضدکارگری است

پرواضح است که بنیان این نظام بر دزدی و غارت حقوق مردم بنا شده است. به همین دلیل نبایستی انتظار یک سیستم درست پرداخت دستمزد و بیمه برای کارگران داشت. در این حالت ضررکننده اصلی کارگران هستند که حقوق بازنشستگی آنها به جیب کارفرما‌ها سرازیر می‌شود. کارگران بخوبی درک کرده‌اند که هر تغییری در سرنوشت آنها از تغییر دیکتاتوری حاکم می‌گذرد. تا این حکومت ضدکارگری بر سرکار است، نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت کارگران را داشت.

Share: