پرنده مردنی است، پرواز را بخاطر بسپار

چندی پیش رژیم جمهوری اسلامی با فشار به بهائیان در جهت دفن درگذشت گانشان در قسمت خاوران جایی که هزاران زندانی سیاسی انقلابی در گورهای دسته جمعی بعد از تیرباران به خاک سپرده شده اند، سعی کرد که با ترفندی تازه خاوران را “ظاهرا” به یک قبرستان عمومی تبدیل کند. اما این ترفند همچون ترفند تبدیل خاوران به پارک و ……نگرفت. بهائیان با مقاومت در بخاک سپاری عزیزان فوت شده شان در خاوران دست رد به این 

حیله جدید رژیم زدند. جمهوری اسلامی که خاوران را مدرک و سندی موجود و جهانی شده علیه خود می بیند هر چند گاهی به فکر از بین بردن آن می افتد. این رژیم شکنجه و اعدام خوب می داند که خاوران دیگر فقط یک قبرستان جانبازان راه انقلاب و عدالت و آزادی نیست. خاوران نمادی از مقاومت و مبارزه علیه جمهوری اسلامی است. خاوران در قلب تمامی کسانی که در رژیم جمهوری اسلامی به زندان کشیده شدند، شکنجه شدند، خاوران در قلب همه مردم ستمدیده و استثمار شده سرزمینی است که به قول شاملو در ان مزد گورکن از بهای آزادی آدمی افزونتر، جای گرفته است. رژیم می خواهد بطور فیزیکی این نماد به مثابه مدرک جنایات خود را از بین ببرد. خاوران یاد آور بربریت و بی رحمی یک رژیم بورژوا – مذهبی است. خاوران یاد آور همه موضوعاتی جنایت باری است که رژیم با خرج میلیاردها تومان سعی به از بین بردن آنها از ذهن مردم دارد.

در گلزار خاوران هزاران پرنده در خاک خفته اند، اما پرواز این بهترین فرزندان باد و آب از یاد نرفتنی است.

 جمهوری اسلامی پرنده های ما را کشت ولی پرواز در خاطرها از یاد نرفته است. نفرت سرتاپای این جامعه را علیه رژیم اسلامی خاطر جنایت و خیانت هایش گرفته است. جمهوری اسلامی در وحشت از نفرتی که هر روز پایه هایش را بیشتر می لرزاند، نماد آنرا در خاوران می بیند. قصد دارد که با از بین بردن این نماد تاریخ 40 سال جنایات خود را بپوشاند.

باید علیه از بین بردن خاوران و یا تغییر شکل آن به هر نوع ایستاد و به جمهوری اسلامی اجازه نداد که آرامگاه عزیزانمان در خاوران را بازیچه امیال کثیف و ضد انسانی خود قرار دهد.

خاوران برای همیشه در خاطره ها ماندنی است.

Share: