نشر ویژۀ «گراندانگلو»

21 اوت 2022

ترور در مسکو که به مرگ روزنامه نگار داریا پلاتونووا انجامید، هدف اصلی آن پدر او الکساندر دوگین بود، فیلسوف بنیانگذار مدرسۀ مدرن ژئوپولیتیک، رئیس دانشکدۀ جامعه شناسی مناسبات بین المللی در دانشگاه دولتی لومونوسوف در مسکو، بنیانگذار جنبش بین المللی اورآسیائی. موضوع فقط به عمل جنایتکارانۀ یک فرد یا یک گروه محدود نمی شود بلکه یک جرم سیاسی برنامه ریزی شده است که توسط سرویس های سرّی غربی به ویژه آمریکائی و بریتانیائی بر اساس روش های سازمان دهی شده انجام گرفته است.

پیش از همه انتخاب هدف. الکساندر دوگین در مصاحبه ای با گراندانگلو Grandangolo توضیح می دهد که عملیات نظامی روسیه در اوکراین نه فقط پاسخی است به گسترش ایالات متحدۀ آمریکا و ناتو که امنیت روسیه را به خطر می اندازد بلکه پاسخی است به طرح جهانگرای غرب برای حفظ جهان تک قطبی و هژمونی غرب. به عنوان آلترناتیو برای برنامۀ جهان تک قطبی، دوگین ایجاد جهان چند قطبی را از طریق یک منشور تاریخی برای همۀ اشخاص از فرهنگ ها و سنت های مختلف که با برنامۀ جهانی گرائی غربی مخالف هستند پیشنهاد می کند. علیه سوروس، شواب ها، بیل گیتس ها و الیگارشی لیبرال جهانی که بشریت را با طرح های دیوانه وار خود تهدید می کنند. در این چارچوب است که جریان بین المللی اورآسیائی جای می گیرد. رشد اتحاد اقتصاد اورآسیائی که راه حل از طریق گفتگو دربارۀ اختلافات و گفتگوی میان فرهنگی به شکل عینی برای گذار از جهان تک قطبی به جهان چند قطبی را تشویق می کند که ایالات متحدۀ آمریکا و دیگر قدرت های اصلی غرب به هر وسیله ای سعی می کنند از آن جلوگیری کنند.

داریا پلاتونووا کارشناس در روابط بین المللی، مقاله نویس و همکار در شبکۀ تلویزیونی و با برخی از انتشارات گراندانگلو، و در ماه های آینده همکاری هایش می توانست خصوصیت دائمی پیدا کند. اعلام قتل او ما را منقلب کرد ولی بی آنکه ما را به سکوت وادارد. 

داریا با ما در سایت بیوبلو Byoblu ماندگار خواهد شد.

Grandangolo édition spéciale

https://www.byoblu.com/2022/08/22/dietro-lassassinio-politico-di-daria-platonova-speciale-pangea-grandangolo/

ترجمۀ حمید محوی

پاریس، 22. اوت 2022