پیروزی بزرگ آلترناتیو کارگری در پرو

پس از جدالی پنجاساله  از زمانی که چه گورا جان خود را بی دریغ در یک مبارزه ای نا برابر برای انقلابی بسود کارگران وزحتکشان فدا کرد بیش از نیم قرن میگذرد. سرمایه داران دست اندر دست سرمایه جهانی توانستند با سرکوب نیروهای چپ انقلابی وکلیه متحدان آنها چندین دهه به چپاول وغارت خود ادامه دهند. اما بحران ساختاری سرمایه جهانی ، هرج ومرج غیر قابل وصف سیاسی در کشور امپریالیستی  ایالت متحده آمریکا ،نتوانی کامل دولت های راست در آمریکای جنوبی بویژه در پرو شرایط را باری خیزش جنبش های چپ وسوسیالیستی بوجود آورده است. 

امروز سراسر آمریکا از جنوب تاشمال جنبش وسیع توده ای علیه انحصارات و دولت های حامی آنها در حال رشد و گسترش است . پیروزی نماینده جنبش کارگران پرو کاستیو که همانند رهبر پیروزمند سابق  بولیویا  مورالس از محروترین قشر جامعه بومی پرویی برخاسته نوید بخش چنین افق تازه ایست که موج توده های کارگری بر موج  سرمایه داری با تمام اینکه از کلیه رسانه ها برخوردار  است می تواند پیروز شود.

حزب رنجبران ایران این پیروزی کارگران و زحتکشان پرو را به آنها صیمانه تبریک می گوید. پیروزی آنها برای کارگران ایران بسیار غنیمت است ونشانی است از خیزش عمومی جهانی برای پیروزی نیروهای چپ وکمونیست با تکیه به جنبش کارگری و کلیه نیروهای استثمار شده وستمدیده.

ایران ما احتیاج به ایجاد یک گرایش چپ وکمونیستی یک آلترناتیو کارگری که در برگیرنده ی کلیه تشکلات ونهادی های کارگری، زحمتکشان ، از کلیه ملیت ها ،زنان ومردان ،دانشجویان ،معلمان،بازنشستگان ……است 

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در اول ماه مه مانیفست خود را چنین بیان کردند :

با این چشم انداز علیه ظلم و بیداد میجنگیم و برای سقف مطالبات کارگری اعم از مسکن و رفاه همگانی، بیمه بیکاری و درمانی مکفی، اعتراضات و اجتماعات آزاد، آموزش رایگان و امنیت شغلی هم پیمان میشویم و در کورههای ذوب آهن بر مشتهای فوالدین خود حک میکنیم تا در مسیر لغو استثمار انسان از انسان دست از سازماندهی و مبارزه طبقاتی بر نداریم

حزب رنجبران ایران

Share: