پیشگویی مرگ صدها میلیون انسان

خطر واقعی ظاهرشدن پاتوژنی وجود دارد که ممکن است باعث بروز یک بیماری کشنده همه‌گیر شود.

اسپوتنیک به نقل از « Science Alert»، گروهی از کارشناسان شورای نظارت بر آمادگی جهانی GPM به این نتیجه رسید که خطر واقعی ظاهرشدن پاتوژنی وجود دارد که ممکن است باعث بروز یک بیماری کشنده همه‌گیر شود.

اپیدمی جهانی باعث کشته شدن از 50 تا 80 میلیون نفر خواهد شد و به افت شاخص های اقتصادی به میزان 5 درصد منجر خواهد شد. به عقیده متخصصان، تمدن کنونی برای بحران جمعیتی، سیاسی و اجتماعی آماده نیست که بیماری مهلک منبع آن خواهد بود.

رهبران کشورهای جهان برای رفع این مسأله باید اقدامات جامعی جهت رعایت تمام مقررات و قوانین بهداشتی به انجام برسانند. برای رفع بحران سرمایه‌گذاری برای انجام تحقیقات و طراحی واکسن ها و ایجاد سیستم هشدار اپیدمی افزایش یابد.

Share: