پیمان سنندجی مدیر عامل شرکت واحد حقوق کارگران را بالا می کشد

با دستور پیمان سنندجی اضافه کار رانندگان و کارگران سامانه شش کاهش یافته همچنین گروه شغلی ایشان ارتقا نمی یابد.یکی از مسئولین سامانه شش شرکت واحد به شرط اینکه نامش فاش نشود گفت: با دستور مدیر عامل شرکت واحد پیمان سنندجی اضافه کار رانندگان و کارگران سامانه شش به دلیل عدم مشارکت در رای گیری شورای اسلامی کار فرمایشی کاهش یافته همچنین با ارتقاء گروه استحقاقی شغلی شان موافقت نمی گردد. در حالی که اصولا شورای اسلامی کار باید نماینده کارگر باشد. اما همانگونه کارگران در طول سالیان شاهد بوده اند کاملا برعکس شورای اسلامی کار منافع مدیریت را دنبال می کند. و  انتقام گیری مدیریت از کارگران نیز بار دیگر به روشنی این موضوع را تایید می کند.به مدیریت اخطار می کنیم هر چه زودتر رویه غلط خود را ترک کند و بترسد از روزی که کارگران همچون عدم مشارکت در رای گیری شورای فرمایشی با هم متحد گردند و در مواقعی که مدیریت نیاز به اضافه کاری رانندگان داشته باشد همه یکپارچه حاضر به اضافه کاری نباشند و چالش جدی برای مدیریت بوجود آورند.
نقل از کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد
بیست و هفتم دی ماه ۹۶

Share: