هنوز مرکب  نوشتاری اعلام همکاری وهمراهی برخی از سرشناساان هنری وورزشی با آقای رضا پهلوی یا آنگونه که کسانی پافشاری دارند  ایشان را حتماً بایستی شاهزاده خطاب  کرد  ـ خشک نشده است که بمراتب زودتر از    زمان لازم تعیین شده ـ ماسک ازچهره ی سردمدار و طراح غائله  برداشته  ویکی از برنامه‌های ایشان برای ایران آینده  برملا می‌شود .  رضا پهلوی درگفتگوهای تبلیغاتی مدعی خواهان آزادی ورفاه عمومی در ایران وقطع سرکوب ـ بازداشت واعدام معترضان ومخالفین سیاسی میباشد . از حرف ـ ادعا وقولها تا عمل واعمال فاصله هابسیار است . مگر خمینی قولها ووعده های بیشتر ورنگین تر نداد ؟  امادر عمل اووهم پالگی هایش چه ها کرد ند  و  درمسابقه زندان واعدام مخالفین سیاسی گوی  سبقت را از هردوپادشاه خاندان پهلوی ربودند    سئوآلی بجاست هرگاه پرسیده شود : آقای رضا پهلوی که هنوز نه بر تخت سلطنت نشسته ونه به عنوان مقامی اجرائی کشوری عمل میکند چگونه میتواند صداقت گفته ی خود را نشان دهد  ایشان سخن ازتحقق دموکراسی  برده است . سخن براینست آیا میتوان این ادعا را درعمل آزمود؟آری میتوان . چگونگی بررسی وبرخورد به گذشته حاکمیت پدر وپدر بزرگ میتواند محکی باشد .   آ یا دراینصورت می بایستی بر تمامی جنایات وخیانتهادئی که این خاندان مرتکب شده است چشم‌پوشی کرد یا چگونگی ارزیابی و نتیجه‌گیری را بعنوان معیاری درمد نظر داشت ؟  بهیچوجه.جنایت وخیانت فراموش شدنی نیستند . چرا ایشان از یک موضعگیری روشن وعلنی درباره ی جنایات وخیانتهای پد وپدر بزرگ طفر ه می‌رود ومدعی می‌شود که آ ن دوجنایتکار در فکر عظمت ایران بودند . چه کسی میتواند خوش خدمتی به امپراطوری بریتانیا در واگذاری نفت ایران را عظمت ایران بداند  ؟ چه کسی میتواند همدستی با نازیسم هیتلری را برای عظمت ایران بداند ؟ چه  کسی میتواند قتل روشنفکران کمونیست  و آزادیخوایخواهان ازجمله دکنر ارانی ـ فرخی یزدی ـ عشقی و…. را برای عظمت ایران به حساب  آورد  ؟ چه کسی میتواند فتل عام آزا دیخواهان گیلان وخراسان را به عنوان عظمت ایران محسوب دارد ؟ پس ازرضاخان که بنابر  تصمیم اربابانش ـ انگلستان وآمریکا به تبعید فرستاده شد نوبت به فرزندش محمد رضا شاه رسید تا خدمات پدری را درراه عظمت ایران تکمیل کند . این کار با قتل وعام صدها  انسان آزادیخواه وبرابری طلب درآذربایجان وکردستان شروع  شد وپس ازشکست کودتای درباری در25 مردداد 1332 واولین  فرار ازایران وبازگشت به کشور به دنبال کودتای آمریکائی 28 مرداد همان سال ـ قتل دانشجویان معترض دربرنامه ریزی شاهانه برای عظمت ایران  قرار گرفت وسه دانشجوی آزادیخواه  که علیه دیدار نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا از ایران  اعتراض داشتند وتظاهرات کردند با پیروی ازفرمانهای عظمت طلبانه ملوکانه برای ایران به قتل رسیددند . سپس نوبت به قتل عام صدها کمونیست وآزادیخواه دیگررسید وازجمله دکترفاطمی ـ وزیر امورخارجه دولت مصدق وروزنامه نگار  سرهنگ سیامک ـ سرهنگ مبشری و دهها دیگر افسر ارتش اعدام شدند  کریم پور شیرازی ـ روزنامه‌نگار آزادیخواه به خاطر مخالفت با استبداد درباری سخت مورد غضب دربار وبخصوص اشرف پهلوی بود وبه  فرمان  این خانم ازآن خاندان با بنزین برای شادی خواهر محمدرضا شاه به آتش کشیده شد وبه قول آقای رضا پهلوی  در راه عظمت ایران گامی دیگر برداشته شد .تشکیلات .صنفی کارگری ودانشجوئی درتمامی مدت سلطنت پدر بزرگ ودومین مرحله از سلطنت پسر  غیرقانونی بودند . نمایندگان مجلس دراکثر موارد ا زاعوان وانصار دوپادشاه که خود را شاه شاهان خطاب میکردند از صندوقهای به اصطلاح رأی  بیرون می‌آمد . شمارش جنایات فراوان این خاندان بسیاربیشتراز این است که اشاره شد وپرداختن به تمامی آن‌ها کتاب‌ها خواهد بود . خیانتهای این خاندان درراه باصطبلاح عظمت ایران نیز صفحات بیشماری خواهد شد .کوتاه وار اشاره به یکی دو مورد : آزادی کامل کارتلهای نفتی آمریکائی وانگلیسی درغارت منابع نفتی ایرن  ـ غارت سایر منابع زیر زمینی ایران توسط شرکتهای خارجی ـ وابستگی اقتصدی ونظامی به آمریکا ـ آزادی هرگونه از جنایات وتخلفات اتباع آمریکائی درایران وسلب امکان تعقیب قضائی ازجانب ایران  به نام قانون کاپیتولاسیون ـ    دفاع بی چون وچرا از جنایات آمریکا درجهان ازجمله جنایات آمریکا درحمله به ویتنام           وعلیه کوبا ـوو.. گوش به فرمان وتوصیه مستشاران واربابان آمریکائی بودن حتی تا هنگام سقوط  که به قول خود وکاسه لیسان اش ـ آ ریامهر[ بخوان ایران  کین ] خطاب میشد. . اما باز گردیم به ماسک برداری ازچهره ای  متعلق  به خاندانی بس بدنام . اخیراً  عکسی کپی شده از تویتر خانم یاسمین پهلوی در  دنیای مجازی پخش شده است که نشان از رونماشدن یک فریبکاری ودروغگوئی به سبک خمینی دارد  . این خانم ـ همسر آ قای رضا پهلوی میباشد که برروی  عکسی از خودآرزوی خویش را برای ایرا ن آینده به خط آورده است . نوشته این چنین است   « مرگ بر ملا ـ چپی ومجاهدین «  این خانم گویا دردرد دلهای سیاسی زناشوئی را بدون ملاحظات وبی پرده  بیان داشته‌است.همه میدانند که این  خانم ـ فردی سیاسی نیست ودر نتیجه ازملاحظات سیاسی وموقع شناسی سیاسی اطلاع ندارد . پس یا آنچه را که شنیده بازگوو نوشته میکند یا خود چنین می پندارد که هر دوحالت نشان ازماهیت سیمائی دیگر ازچهره پنهانی درزیر ماسک  دارد  وبه قول معروف مثا ل همان روباه خروس دزد را به یاد می‌آورد که بایستی قسم وآیه روباه را باور کرد یا ددم خروس را درمورداین رونمائی باید پرسید آن ادعاهای باور به دموکراسی وتبری از جنایت را  بایستی ملاک شناخت تلقی کرد یا این عکش با آن نوشته آرزوئی را . البته با یستی درنظر داشت که ناله‌ها یا نعره های مرگ برکمونبستها بارها ار جانب ظرفذداران سلطنت  درخارج ازکشورآنهم با پیروی ازشیوه های  وسبک شعبان بی مخی معروف گفته یا نوشته شده است که به  آنها اهمیتی وپاسخی داده نشده است زیرا پاسخ به هراراجیف وهزیان گوئیهای بی مایگان اتلاف وقت است . درارتباط با پخش عکس مورد بحث   شاید درآینده ای دور یا نزدیک ادعا شود که نوشته را این یا آن مخا لف یا مغرض  برروی عکس مونتاژ کرده است .  اااادر چنین صورتی می بایستی اولاً به پیگیری پرداخت وپس ازتحقیق ویافتن متهم یا متهمین آن‌ها را با سند ومدرک معرفی ورسوا کرد ودوما چه درصورت موفقیت درزمینه یاد شذه وچه درصورت عدم موفقیت ـ بر آ قای رضا پهلوی وظیفه اخلاقی وسیاسی دانست که حتماً می بایستی  هرچه سریعتر درباره ی جنایات وخیانتهای پدر وپدر بزرگ  به صورت مشخص  اعلام موضع کند  تا ازاین پس  هرآنکس که خودرا هم نظر وهراه با ایشان می‌خواهد نشان داده واعلام کند قادر گردد برای  همگان بازگو نماید  با چه مواضعی توافق کرده است  .  هر همراهی وهمگامی  درپیشبرد مبارزه انقلابی درراه سرنگونی جمهوری  اسلامی وبرقراری    جامعه ای مستقل  ـ آزا د ـ و بدون ستم واستثماررا بایستی خوش آمد گفت . همراهی وهمگامی باید شفاف و روشن وبدوراز فریبکاری ودروغگوئی باشد وگرنه درخدمت به انقلا ب نیست. آزادی اندیشه وهمکاری وهمگامی همفکران حق مسلم هراتسان است  . از اینرو برآقای رضا پهلوی  خرده  ای نیست که چرا درصدد گرد آوردن جمعی از افراد سرشناس  به دور وزیر برنامه خود است . اشکال دراینجاست که ایشان از بیان واقعی وصادقاته  مواضع وبرنامه  حال وآینده ـ عامدا ومصرانه سرباز میزند . آیا  اعدام کمونیستها وسایر دگراندیشان درتبعیت از شیوه واندیشه وعمل پدر وپدر بزرگ   جزئی ازبرنامه آینده ایشان میباشد – امری که  خواسته ی مقامات امپریالیستی مورد اعتماد ایشان نیز  هست. -این سکوت معنی دار از چه روست  ؟ اگر ایشان می پندار که گسست وطرد گذشته ننگین علامتی برسرشکستگی وضعف است ـودر شأن ملوکانه نمییاشد سخت دراشتباهند . این چنین نیست وبرعک نشانی ازصداقت را میتواند  داشته باشدا که معلوم نیست که ایشان بالاخره  درآن باره لب به سخن میگشاید یانه  ا ز. جنایات هیتلر ونازیسم آلمان چندین دهه میگذرد ولی هنوز هم مقامات رسمی ودولتی  آلمان درهر امکان از آنهمه جنایات اظهار تنفر میکنند ویا مقاملت برخی دیگر کشورهای اروپائی ازجنایات گذشته درکشورهای آفریقائی  اظهار شرمساری میکنند وخواستار پوزش هستند .آقای رضا پهلوی که سیستم سرمایه داری  اروپای غربی وآمریکا را سیستم ایده‌آل ودموکراسی کامل میداند چرا در مورد بررسی گذشته ـ چشم خود را برروی تمام واقعیات رویدادهای ننگین دوران پدری  می‌بندد  ؟   

جنایت ومردم کشی نه بخشودنی است ونه فراموش خواهد شد .  نه می بخشیم ونه فراموش میکنیم  تنها درمورد جنایات رژیم اسلامی نیست  یلکه مربوط به زما ن سلصنت  خاندان پهلوی نیز میباشد . تنها تفاوت دراینست که سران حکومت اسلامی وآمران وعاملان این جنایات اسلامی را درصورت زنده بودن  می بایست ومیتوان درایرانی آزاد ودموکراتیک محاکمه ومجازات لازمه نمود . درمورد آقای رضا پهلوی این چنین نیست زیرا فرزند را به خاطر جنایات پدر ومادر و بستگان نمی بایست به دادگاه خلقی کاشنید  . ولی تنها انتظاری که ازآیشا ن می‌رود اینست که  اگر به اصالت اخلاق انسانی واصول دموکراسی باور دارد میبایستی بی درنگ اعمال جنائی وغیر انسانی آن  بستگان را به باد انتقاد درخور بگیرد واز آن‌ها اظهار تنفر بکند و گرنه در صداقت اییشان  شک بایستی کرد. .ایشان خود میتواند چایگاه خویشتن را معین سازد : آیا درصف انتقلاب هست وخواهان سرنگونی تمامیت جمهوری اسلامی ـ محکومیت جنایت وخیانت درهر سطح وازهزآنکس که باشد ـ و برقراری  ایرانی آزاد ـ مستقل برابر وعاری از هرگونه ستم میباشد ویا در صف ضد انقلاب جای دارد یعنی خواهان به ارث بردن تمامی کثافات رژیم گذشته سلطنتی  . همچنین است درمورد هر آنکس که آ گاهانه عهد مودت با وارثان رژیم پیشین را به همگامی وهمراهی با جنبش انقلابی مردم ایران  ترجیح میدهد وهمچنین آنکسانی که ماسک دروغین وقلابی چپ بودن را برچهره میزنند ولی درگفتار ونوشتار هم صدا با ایادی وکاگزاران جمهوری   اسلامی  در صدد تخریب وتضعیف جنبش انقلابی جاری بوده  ومدام ترهات جمهوری اسلامی و پوتین شیفتگان را مبنی براینکه عده‌ای آشوبگر  تجزیه طلب  دست به اغتشاش زده‌اند درسرلوحه تبلیغات خود دارند . .  دوصف  در مقابل هم درجنگی سرنوشت ساز  قراردارند  :   صف انقلاب وصف ضد انقلاب  . زمان هر فردجامعه را چه در داخل وچه در خارج از کشور مجبور به انتخاب   کرده وهمچنان میکند  . بکوشیم با آموزش از تجربه گذشته ـ جلوگیر ازتکرار اشتباهاً ت پیشین باشیم   ..                               

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *