چه باشد از بلای جنگ صعب‌تر؟

که کس امان نیابد از بلای اوشراب او ز خون مرد رنجبروز استخوان کارگر، غذای اوبهار کشتار یک میلیونی ارمنی ها هنوز در خاطره هست که امروز جنگی بازهم در … ادامه خواندن چه باشد از بلای جنگ صعب‌تر؟