کارگران ذوب مس خاتون آباد

صد سال مبارزه کارگران ایران، صد سال سازماندهی، اتحاد و همبستگی، صد سال شلاق و شکنجه و اعدام و دارو حلق آویز چنین است رفتار نظام های حاکم نمایندگان سرمایه … ادامه خواندن کارگران ذوب مس خاتون آباد