کارگران نیشکر هفت

روز پنجشنبه ۹ مردادماه ۱۳۹۹، کارگران نیشکر هفت تپه در چهل و ششمین روز از اعتصابشان در مقابل فرمانداری شهر شوش و شماری از اهالی دهستان پشتنگ زهاب و روستاهای مجتمع الیاسی در مقابل فرمانداری شهرستان سرپل ذهاب با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

به نقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، امروز پنجشنبه ۹ مردادماه ۱۳۹۹، کارگران نیشکر هفت تپه در چهل و ششمین روز از اعتصابشان با تجمع در مقابل فرمانداری و راهپیمایی در سطح شهر شوش خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

معترضان اهم مطالبات خود را پرداخت معوقات مزدی، رسیدگی به وضعیت شغلی، تعیین تکلیف شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراج شده، ابطال واگذاری شرکت به بخش خصوصی و همچنین تمدید مهلت دفترچه‌های درمانی، عنوان کرده‌اند.

Share: