کشتار کارگران خاتون آباد

کشتار کارگران خاتون آباد ادامه مبارزه ی طولانی طبقه کارگر

در این صد سال طبقه کارگر از یک نیروی کوچک ومحدود در چند شهر بزرگ ایران به نیرویی عظیم در صد ها شهر بزرگ وکوچک ، با مراکز فرشده کارگری تبدیل شده است. امروز با خانواد‌هاشان بیش از شصت میلیون را شامل می‌شوند که بی شک نقش تعیین کننده‌ای در اوضاع کنونی جامعه را بعهده دارند. این طبقه در عین حال قدم به قد در مبارزه برای کسب حقوق خود متشکل شده، 

زمانی دارای تشکیلات سراسری کارگری شده است.

کشتار کارگران خاتون آباد در چهارم بهمن ماه 1382 یکی از نقطه های عطف در این جنبش است. اهمیت وتاثیر گذاریش از آنجاست که فرمان آتش را در دوران رئیس محمد خاتمی صادر کردند. دورانی که اصلاح طلبان برای نجات کل نظام به رهبری خاتمی تلاش می کردند که به بنگاه‌های جهانی انحصارات وفاداری خود را به نظام سرمایه داری نشان دهند و قدم به قدم دستاوردهای طبقه کارگر را که طی مبارزه‌ای طولانی بدست آورده بودند از آن بستانند. کشتار کارگران خاتون آباد در پی اعتصاب مسالمت آمیز کارگران صورت گرفت و در عمل نشان داد که در صف آرایی طبقاتی جامعه ایران – بورژوازی حاکم در زیر پوشش سیاسی سلطنتی یا مذهبی و دینی، در زیر سلطه‌ی اصلاح طلبان یا اصول‌گریان دشمن کارگرانند، بهیچوجه ابائی از بکار برد قهر برای رسکوب کارگران ندارند. سرکوب خیزش فرودستان در آبامناه که منجر به کشتن بیش از هزارو پانصد کارگر و فرودستان جامعه در سراسر ایران شد، ادامه‌ی همان خط سرمایه‌داری حاکم است. در سبزرگ تاریخی از این صد سال مبارزه طبقاتی آگاهانه اینست که باید خیالات واهی را نسبت به جناح‌های سرمایه در سطح جهانی و داخلی بدور ریخت، برای یک مبارزه‌ی تا آخر با محتوای انقلابی برای تغییر جامعه بسود اکرثیت عظیم توده‌ها همه جانبه خود را آماده کر. این راهی است به پیروزی حتمی، راهی است سخت و بغرنج ولی در برابر طبقه کارگر هیچ راه دیگری موجود نیست. بورژوازی حاکم ایران از پنچه‌هایش چرک وخون می چکد، فاسد و دزد و غارت‌گر است، در دامان دیکتاتوری رشد کرده و یکی از خونخوارترین رژیم های حاکم جهان است. برای کارگران و مردم آزاده ایران راهی مسالمت آمیز باقی نگذاشته‌اند.

حزب رنجبران ایران

چهارم بهمن ۱۳۹۸

Share: