03/10/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

کنفرانس منطقه‌ای زنان خواستار ایجاد یک دیدگاە برای کاهش خشونت علیه زنان است

شرکت کنندگان در کنفرانس دو روزه “تجارب جنبش‌های زنان و خروج از بحران‌ها” بر لزوم داوری همبستگی فمینیستی برای خدمت به مسائل مشترک زنان تاکید کردند.

بيروت –  در نخستین جلسه کنفرانس منطقه‌ای زنان، فعالان و فمینیست‌ها بر لزوم وحدت گفتمان و پژوهش به منظور دستیابی به تغییر مورد نیاز، با توصیه‌هایی در مورد نیاز به ایجاد یک رصدخانه برای محدود کردن خشونت علیه زنان تاکید کردند.

فعالیت‌های اولین روز کنفرانس منطقه‌ای زنان با حضور ٨٠ فعال از ١١ کشور عربی همچنان در بیروت پایتخت لبنان ادامه دارد.

در حاشیه اولین جلسه، هبا حدادین مدیر کل بنیاد جنسیت برای مطالعات و مشاوره و یکی از اعضای ائتلاف ندا از اردن به خبرگزاری ما گفت که این کنفرانس برای متحد کردن صدای زنان در برابر تخلفاتی که در سطوح محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی آن با آنها روبرو هستند برگزار شد.

وی توضیح داد کە در سخنرانی خود در کنفرانس، به چالش‌های پیش روی زنان چه از نظر فرهنگ اجتماعی مردسالارانه و چه قوانینی که نسبت به آنها ناعادلانه است، اشاره کرده و افزود: من پیشنهاد کردەام یک رصدخانه منطقه‌ای برای کاهش تخلفاتی که زنان در همەی زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با آن روبه رو هستند، ایجاد شود.

راندە فخری‌الدین، بنیانگذار اتحادیه خاص برای مبارزه با اقدامات نقض کنندە حقوق زنان و کودکان در مصر، توضیح داد که در طول سخنان خود بە مفاهیم جنسیتی اشارە کردە و تاکید کردە است آنها باید بتوانند پیام‌های جامعە را بە خوبی دریافت و درک کنند. «فعالیت‌های ما باید درک شود، چرا کە رنج ما فقط مربوط به مردان نیست. اگر پیام‌ها را به خوبی روشن کنیم، با زنان به درستی برخورد می‌شود و در نتیجه حمایت اجتماعی از مسائل ما وجود خواهد داشت.»

وی خاطرنشان کرد: همه باید با یک دیدگاه واحد صحبت کنند چرا کە مفاهیم در همه جوامع یکسان است و ائتلاف‌هایی کە ایجاد می‌شود باید با یک متدولوژی واحد گفتمان خود را مطرح کنند و پیام‌های یکپارچه را به جوامع خود بفرستند. «ما در مورد تغییر سیستم‌ها صحبت نمی‌کنیم، بلکه در مورد تغییر فرهنگ اجتماعی که این سیستم‌ها را تولید می‌کند صحبت می‌کنیم، و به این ترتیب می‌توانیم آینده جوامعی را بە گونەای که برای فرزندان، نوه‌ها و نسل‌های آینده‌مان آرزو می‌کنیم، تغییر دهیم.»

Jinh خبرگزاری زن