کودکان‌کار لباس متحدالشکل می‌پوشند

رسمیت بخشیدن به کار زباله‌گردی کودکان کار در ایران با اعطای لباس‌های متحدالشکل همراه شد که این موضوع موجی از واکنش‌ها را در فضای مجازی به دنبال داشت.

با توجه اینکه در ایران طبق قانون به کارگیری کودکان در مشاغلی چون زباله‌گردی غیرقانونی است، اما در چند سال اخیر این موضوع بیش از پیش به چشم می‌خورد و نه تنها کودکان‌کار بلکه برخی از مردم ایران نیز به زباله‌گردی رو آورده‌اند. و این در حالیست که در کرج این موضوع از مرحله بی‌تفاوتی وارد فاز جدید «رسمیت بخشی» با اعطای لباس‌های متحدالشکل شده است.

Share: