کوربین به خاطر “حمایت یکطرفه” از فلسطینی‌ها از حزب کارگر بریتانیا اخراج شد

بنا به گزارش تازه‌ی یک کمیته تحقیقاتی مستقل در لندن، حزب کارگر بریتانیا در مقابله با اعضای ضدیهودی پی‌گیر و جدی نبوده است. 

به گفته “کمیسیون برابری و حقوق بشر” رهبری حزب کارگر در سال‌های اخیر در پیکار با گرایش‌های ضدسامی سهل‌انگاری کرده است.

به گفته یک سخنگوی حزب کارگر، به عنوان پیامد منطقی این اتهامات، به عضویت جرمی کوربین در حزب کارگر پایان داده می‌شود. او از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ رهبری این حزب را به عهده داشت.

کوربین در کنار اعضایی از حزب کارگر قرار دارد که همواره به خاطر “حمایت یکطرفه” از فلسطینی‌ها مورد انتقاد بوده است.

Share: