کوچ نیروهای جویای کار از روستاها به شهرها

بررسی تغییرات جمعیت شاغل نشان می‌دهد، در حالی که جمعیت شاغل روستایی با کاهش ۹۸ هزار نفری مواجه شده نیروی شاغل شهری رشد ۴۲۰ هزار نفری را در بهار امسال تجربه کرده است.

 نگاهی به تغییرات در جمعیت شاغل شهری و روستایی در بهار ۹۸ در مقایسه با بهار سال ۹۷ نشان میدهد، در حالی که در شاخص اشتغال کل در حوزه شهری ۴۲۰ هزار نفر به جمعیت شاغل افزوده شده حدود ۹۸ هزار نفر از جمعیت شاغل روستایی کاسته شده است.

بر اساس امار های ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران؛ اشتغال در بخش خدمات در حوزه شهری شاهد افزایش ۹۷ هزار نفری و در حوزه روستایی شاهد کاهش ۵۷ هزار نفری بوده است. همچنین اشتغال در بخش صنعت در حوزه شهری حاکی از رشد ۱۸۳ هزار نفری و و در بخش روستایی شاهد کاهش ۱۶ هزار نفری بوده است. از سوی دیگر اشتغال در بخش کشاورزی نشان دهنده رشد ۱۴۰ هزار نفری در حوزه شهری و کاهش ۲۵ هزار نفری در حوزه روستایی بوده است.

pastedGraphic.png

تسنیم

Share: