کوچ نگران کننده کارگران افغانی از ایران

با کوچ کارگران افغانستانی از ایران ساخت و ساز شاهد رشد ۷۵ درصدی خواهد بود!

اسپوتنیک، با افت شرایط اقتصادی در ایران و رشد بی‌رویه دلار و بی‌ارزش شدن ریال، بسیاری از کارگران افغانی از ایران به افغانستان برگشتند.

Share: