گامی دیگر برای کسب نان،کار،آزادی و حکومت شورایی

حزب رنجبران ایران از بیانیه کارگران قویا پشتیبانی می کند، خود را جدا از این جنبش عظیم تود ه های استثمار شده و ستمدیده نمی داند و براین باور است … ادامه خواندن گامی دیگر برای کسب نان،کار،آزادی و حکومت شورایی