ارسالی: روز اول ماه مه مرکز شهر سیدنی شاهد هزاران تظاهر کننده ای بود که در بزرگداشت روز جهانی کارگر و با موضوعاتی از جمله علیه کمبود دستمزدها و کاهش بودجه های ع مومی به خیابان آمده بودند. رشد سرسام آور قیمت ها به بهانه کرونا و اخیرا جنگ اوکرائین . مزد بگیران و کارکنان دون پایه با کاهش شدید دستمزدها مواجه شده اند.امسال بعد از دوره ای از فشارها تحت عنوان فاصله های اجتماعی و سلامت عمومی ،اتحادیه های کارگری و سازمان های سیاسی و گروههای اتنیکی در استرالیا با نیرو و شوق و شور بیشتری در تظاهرات امروز شرکت داشتند. تظاهرات از جلوی تاون هال در مرکز شهر سیدنی با گذاشتن میز کتاب سازمانهای سیاسی و عمدتا چپ استرالیایی آغاز شد . تعدادی از سخنرانان که اولین آنها از یکی از دو حزب حاکم لیبر و به اصطلاح وزیر در سایه بود و بقیه عمدتا نمایندگان اتحادیه ها و تشکلات صنفی بودند بر روی عدم امنیت شغلی و بحران ناثباتی که ناشی از سیاست های دولت دست راستی موریسون نخست وزیر کنونی استرالیا تاکید داشتند .اکثر سخنرانی ها با پشتیبانی و دست زدن های ممتد تظاهرکننده گان همراه بود. اعلام شد که روز چهارشنبه همین هفته معلمان ایالت نیو سالت ولز بخاطر افزایش حقوق و سطح آموزش در اعتصاب خواهند بود .بطور ضمنی به مُسیله جنگ در اوکرائین هم اشاراتی شد .در استرالیا انتخابات نزدیک است و برخی از سخنرانها با فقط حمله به دولت لیبرال سعی کردند که این تظاهرات را در حد صنفی نگه دارند . بعد از سخنرانی ها راهپیمایی شروع و برابر پارلمان ایالت نیو سالت ولز به پایان رسید با چند صحبت کوتاه مراسم که از ساعت ۱۱ صبح شروع شده بود در ساعت ۲.۳۰ بعد از ظهر به پایان یافت. رفقای کمیته بطور فعال در این تظاهرات شرکت کردند.
کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران _ استرالیا