گزارش تصویری از تظاهرات اول ماە مە ٢٠١٨ در شهر هامبورگ: هوادارن حزب رنجبران ایران

IMG-20180501-WA0053

IMG-20180501-WA0007http://www.ayenehrooz.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG-20180501-WA00071-1024x576.jpg 1024w, http://www.ayenehrooz.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG-20180501-WA00071.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />

IMG-20180501-WA0008http://www.ayenehrooz.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG-20180501-WA00082-1024x768.jpg 1024w, http://www.ayenehrooz.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG-20180501-WA00082.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />IMG-20180501-WA0009http://www.ayenehrooz.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG-20180501-WA00092-1024x576.jpg 1024w, http://www.ayenehrooz.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG-20180501-WA00092.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />IMG-20180501-WA0010http://www.ayenehrooz.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG-20180501-WA00102-1024x576.jpg 1024w, http://www.ayenehrooz.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG-20180501-WA00102.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />IMG-20180501-WA0011http://www.ayenehrooz.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG-20180501-WA00111-1024x576.jpg 1024w, http://www.ayenehrooz.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG-20180501-WA00111.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />IMG-20180501-WA0015http://www.ayenehrooz.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG-20180501-WA00151-1024x768.jpg 1024w, http://www.ayenehrooz.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG-20180501-WA00151.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />IMG-20180501-WA0012http://www.ayenehrooz.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG-20180501-WA00121-1024x768.jpg 1024w, http://www.ayenehrooz.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG-20180501-WA00121.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />IMG-20180501-WA0024http://www.ayenehrooz.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG-20180501-WA00241-1024x768.jpg 1024w, http://www.ayenehrooz.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG-20180501-WA00241.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />IMG-20180501-WA0031http://www.ayenehrooz.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG-20180501-WA00311-1024x768.jpg 1024w, http://www.ayenehrooz.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG-20180501-WA00311.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />IMG-20180501-WA0062http://www.ayenehrooz.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG-20180501-WA00621-1024x768.jpg 1024w, http://www.ayenehrooz.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG-20180501-WA00621.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />IMG-20180501-WA0108http://www.ayenehrooz.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG-20180501-WA01081-1024x576.jpg 1024w, http://www.ayenehrooz.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG-20180501-WA01081.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />IMG-20180501-WA0107http://www.ayenehrooz.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG-20180501-WA01071-1024x576.jpg 1024w, http://www.ayenehrooz.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG-20180501-WA01071.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />IMG-20180501-WA0097http://www.ayenehrooz.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG-20180501-WA00971-1024x768.jpg 1024w, http://www.ayenehrooz.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG-20180501-WA00971.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />IMG-20180501-WA0052http://www.ayenehrooz.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG-20180501-WA00521-734x1024.jpg 734w, http://www.ayenehrooz.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG-20180501-WA00521.jpg 748w" sizes="(max-width: 298px) 100vw, 298px" />IMG-20180501-WA0095http://www.ayenehrooz.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG-20180501-WA00951-1024x768.jpg 1024w, http://www.ayenehrooz.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG-20180501-WA00951.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />