یاد آوری همه ساله ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۴ یکی از ضروریاتی است که جنبش کارگری باید همواره آنرا را به جامعه کارگری یادآوری کند.

  با توجه به گسترش اعتراضات کارگران و بازنشستگان در سالهای اخیر و امروز باز هم عوامل خانه کارگر با حمایت عوامل امنیتی دست بکار شده اند و از آنجا که تعدادی از این نمایندگان فرمایشی و کارفرمایی بازنشسته شده اند همچنان با القاب پیشکسوتان و نام های خاص و شعارهای فریبنده  درصدد منحرف کردن اعتراضات کارگران و بازنشستگان در راستای منافع کارفرمایان وعوامل امنیتی هستند .

بطوری که در اعتراضات دوساله و مستمر بازنشستگان تامین اجتماعی و کارگران هفت تپه رد پای این تشکل های دست ساز و مطیح حاکمیتی کاملا مشهود میباشد .

 در سال گذشته و دو ماه اول سال جاری،  بازنشستگان با ادامه اعتراضات مستمر خود در تهران وهمزمان در دهها شهر کشور توانستند به حداقل هایی از خواسته ها و مطالباتشان دست پیدا کنند که البته تا مطالبات واقعی و در سطح تورم امروز،  فاصله زیادی دارد و همچنان حقوق دریافتی اکثریت این زحمت کشان،  فاصله زیادی با خط فقر و هزینه های حداقلی  امروز زندگی دارد.

اما این نمایندگان به اصطلاح پیشکسوت از تریبونها و منابع دولتی که در اختیار دارند چنان بوق وکرنایی راه انداخته اند که گویا تمامی مشکلات بازنشستگان حل شده و طوری در کانال هایشان و رسانه های دراختیار دولتی شان  اعلام میکنند که در واقع بازنشستگان باید برای تشکر ودست بوسی و پایان اعتراضات نزد مسئولین بی درد بیایند.

در حمله سازماندهی شد ه عوامل خانه کارگر و شوراهای اسلامی ضدکارگر دهگانه شرکت واحد که درنوزدهم اردیبهشت  سال 1384 به محل دفتر سندیکای کارگران شرکت واحد صورت گرفته است. این چماقدارها درحالی که حمایت پلیس و عوامل لباس شخصی ها را داشتند ، درب  محل دفتر سندیکا را شکستند و اعضای حاضر در دفتر را بشدت مورد ضرب وشتم قرار دادند و هرچه را که توانستند بردند و باقی وسایل سندیکا را هم شکستند وخورد کردند،  پلیس و عوامل امنیتی هم فقط فیلم میگرفتند و نظارگر بودند 

 این حمله وحشیانه  ساعت ده صبح با حضور  اکثریت اعضای مسئول  خانه کارگر و اعضای دهگانه شوراهای فرمایشی کار شرکت واحد وقت با کمک مدیرعامل و عوامل امنیتی در جهت جلوگیری از شکل گیری واحیای مجدد سندیکای کارگران شرکت واحد صورت گرفت  که خوشبختانه با آگاهی و مقاومت رانندگان و کارگران شرکت واحد این توظئه ضد کارگری که درواقع استقلال جنبش کارگری را نشانه گرفته بود به شکست انجامید .

این تشکل های تحمیلی به کارگران تا کنون بطور مرتب با همراهی عوامل امنیتی و قضایی با انواع فشارها از قبیل اخراج و تهدید و احکام سنگین برای  فعالین سندیکایی تلاش کرده اند که این فعالین آگاه و پیشرو را از صحنه حق خواهی وحق طلبی حذف کنند .

جنبش کارگری باید آ گاه باشد یکی از موانعی که بسیار در سرکوب کارگران و استقلال تشکل های کارگری و از بهم پیوستن اعتراضات امروز بازنشستگان جلوگیری کرده و نقش بسزایی داشته است ، همین عناصر و عوامل خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار و کانونهای هماهنگی شوراها بوده اند که رد پایشان در تمام سالهای گذشته و امروز بطور مشهود به چشم میخورد .

سندیکای کارگران شرکت واحد اعلام میدارد تنها راه برون رفت از این وضعیت اسفناک حاکم درجامعه ایجاد یک شورای متحد و یکپارچه ما بین تمامی زحمت کشان و مزد بگیران و ایجاد تشکل های سندیکایی و مستقل  کارگری درمحیط های کار برای سازماند هی کردن اعتراضات کارگران تا رسیدن به مطالبات واقعی فرودستان ومزدبگیران در جامعه میباشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

Share: