یاد انگلس گرامی باد

Credit: Getty Images/Hulton Archive

۲۸ نوامبر ۱۸۲۰، فردریک انگلس، متفکر و تئوریسین بزرگ مارکسیست، انقلابی کمونیست، و رهبر عالی قدر پرولتاریای جهان، در ” ووپرتال ” آلمان متولد شد. انگلس همه ی زندگی و وجودش را به مبارزه برای رهایی طبقه ی کارگر اختصاص داد. آثار درخشانی که محصول تلاش های فکری این همرزم و یار وفادار کارل مارکس است، عبارتند از: وضعيت طبقه ی کارگر در انگلستان، اصول کمونيسم، انقلاب و ضد انقلاب در آلمان، مروری بر سرمايه- جلد اول، کارل مارکس درباره ی سرمايه، خلاصه ایی از سرمايه، برنامه ی کمونارهای بلانکيست فراری، نقشی که توسط کار در گذار از ميمون به انسان ايفاء شد، آنتی دورینگ، تکامل سوسیالیسم از تخیل به علم، مزد روزانه ی عادلانه برای کار روزانه ی عادلانه، سیستم دستمزد، اتحادیه های کارگری، یک حزب کارگری، منشاء خانواده – مالکیت خصوصی و دولت، لودويگ فويرباخ و پايان فلسفه ی کلاسيک آلمان. انگلس همچنین چندین اثر جاودانه ی مشترک با مارکس از جمله مانیفست حزب کمونیست، خانواده ی مقدس، ایدئولوژی آلمانی، مقررات اتحادیه ی کمونیست ها، مطالبات حزب کمونیست در آلمان و … دارد.

Share: