اعدام محسن شکاری انقلابی جوان ایران را تکان داده و اعتراض جهان را برانگیخته است. محسن اعدام خود را باور نمی کرد، به همبندیانش گفته بود: «حکمم برای ترسوندنه، به خدا کسی رو که به خاطر سه تا خراش اعدام نمی کنن، خراش های طرف حتی بخیه هم نخورده»، اما حکومت اسلامی او را به خاطر «سه تا خراش» اعدام کرد. از کلاس سوم مدرسه کار می کرد، تو عروسک فروشی، تو بوتیک و آخر هم توی کافه. شکنجه اش می کردند که بگوید از آمریکا پول گرفته که آشوب بپاه کنه… بر پایه ی آخرین گزارش ها پیکرد او را هنوز به خانواده اش تحویل نداده اند.