قتل یک نوجوان دیگر توسط حکومت اسلامی

در شرح این عکس نوشته شده است: شب ۵ دی، مهرداد ملک ۱۷ساله با خودروی دوست خود در راه خانه بوده که گشت انتظامی به آنها شک می کند و به دنبالشان می رود. خودروی گشت در گل گیر میکند و برای آنکه تعقیب ماشین نیمه تمام نماند بدون هیچ هشداری به سمت ماشین شلیک می کنند. گلوله به مهرداد می خورد و همانجا کشته می شود