01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

۱۸ کارگر مهاجر تایلندی بین کسانی هستند که توسط نیروهای حماس تیرباران شدند

۱۸ کارگر مهاجر تایلندی بین کسانی هستند که توسط نیروهای حماس تیرباران شدند. ۱۱ کارگر دیگر هم گروگان گرفته شده‌اند

قطعا بداقبال‌‌ترین افراد در کل این غائله: به‌عنوان نیروی کار ارزان‌قیمت در اسرائیل استثمار می‌شدند تا پولی برای خانواده بفرستند آخر هم …

برای دولت خودشان هم بی‌اهمیت هستند و هرگز به‌خاطر تعدادی رنج‌کشیده، وارد منازعات دیپلماتیک نخواهند شد.