‍ بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تجمع پرشور بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف

به‌دنبال فراخوان کارکنان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی امروز سه‌شنبه هفتم بهمن ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز در تهران در مقابل وزارت کار و در شهرهای مختلف کشور در مقابل ادارات کار در این تجمع‌های اعتراضی شرکت کردند.

همزمان با تجمع بازنشستگان تهران در مقابل وزارت کار، در شهرهای مشهد، کرمانشاه، اصفهان، رشت، اراک، ایلام، خرم اباد، ساری، قزوین، خوزستان، کرج، تبریز و تعداد دیگری از شهرستانها در مقابل ادارات کار تجمع کردند و شعارهای “گرانی تورم بلای جان مردم”، “فریاد فریاد از این همه بیداد” ، “وعده وعید کافیه سفره هامون خالیه” ، “وسط خیابون به دست میاد حقمون” “تا حق خود نگیریم، از پا نمی نشینیم” سر دادند.

بازنشستگان تأمین اجتماعی در‌حالیکه صاحبان اصلی یکی از ثروتمندترین سازمانهای کشور هستند و سی سال از معیشت خود گرفته و حق بیمه پرداخت نموده‌اند اما مستمری‌هایی چندین برابر زیر خط فقر دریافت مینمایند. کارگران و بازنشستگان تولیدکنندگان ثروت‌های جامعه هستند و باید دستمزد و حقوق‌شان تأمین کننده سبد معیشت خانوار باشد.

حال که بازنشستگان تأمین اجتماعی به درجاتی سازماندهی یافته و برای افزایش حقوق و دستیابی به مطالبات برحق‌شان دست به اعتراض و تجمع میزنند، خانه کارگر و نهادهای وابسته به حاکمیت در تلاش‌اند تا هم سازمانیابی و هم اعتراض بازنشستگان را به انحراف ببرند و هم در همسویی با نهادهای امنیتی مانع از برگزاری اعتراضات پرشور آنها گردند که نهادهای بازنشستگی دست‌ساز خانه کارگر برای اینکه از گستردگی تجمع امروز بکاهند دیروز به برگزاری تجمعاتی اقدام کرده بودند. از سوی دیگر نیز برای به انحراف کشاندن مطالبه‌گری بازنشستگان، گروههایی با طرح تقابل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با بازنشستگان کشوری و لشگری درصددند تا اصل مطالبه افزایش حقوق و مستمری به بالای نرخ سبد معیشت خانوار را در سایه ببرند. کارگران و بازنشستگان امسال چه در بیانیه‌هایشان و چه در تجمعات کارگری بخصوص کارگران صنایع نفت خواهان افزایش دستمزد و حقوق به بالای ۱۲ میلیون تومان شده‌اند و حال که به گفته مسئولین دولتی سبد معیشت به ده میلیون تومان در ماه رسیده است و نرخ واقعی آن بیشتر نیز می‌باشد هم کارگران و هم بازنشستگان باید از حداقل دریافتی ۱۲ میلیون تومان در ماه برخوردار گردند.

بازنشستگان تأمین اجتماعی در مسیر مبارزه برای افزایش حقوق و دستیابی به تمامی مطالبات خود باید بتوانند هم تشکلهای مستقل تاکنونی خویش را تقویت نمایند و هم در ابعاد سراسری متشکل گردند. طبقه کارگر ایران چه بخش شاغل آن و چه بازنشستگان و چه آحاد گسترده بیکاران باید متحدانه در مقابل تعرض گسترده سرمایه‌داران حاکم به زیست و کار و معیشت‌شان ایستادگی نموده و به نیروی خود به مطالبات‌شان دست یابند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران به تمامی بازنشستگان تجمع کننده امروز درود میفرستد و خود را بخشی از اعتراض آنها میداند و همچنین تمامی بازنشستگان و‌ کارگران در سراسر کشور را فرامیخواند تا دستیابی به مطالبه افزایش دستمزد و حقوق به بالای ۱۲ میلیون تومان و دیگر خواست و مطالباتشان متحدانه و در‌کنار هم اعتراضاتشان را تداوم بخشند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- هفتم بهمن‌ماه نود و نه

Share: