خواهران وبرادران زحمتکش ترکیه ای

دریافتی: ده روز از اعتراضات شما در شهرهای کشورتان نسبت به تصمیم غیرمعقول دولت اردوغان با بازداشت وسرکوب روبرو شده است.با توجه به نقض حقوق ابتدایی انسانی وکارگری توسط دولت اردوغان در آتش گشودن به روی مردم غیرمسلح وتظاهرات آرامتان ،ما کارگران ایرانی نه تنهاخواستار عقب نشینی دولت اردوغان از تصمیم گرفته شده درمورد میدان تقسیم هستیم،بلکه مجازات کلیه افرادی که دستورآتش وضرب وجرح وکشتن معترضان را داده اند نیز خواهانیم. همه دولت های سرمایه داری،معترضین را افرادی آشوبگرمی خوانند واین در مورد دولت ضدکارگری اردوغان نیز به اثبات رسید.
ما ضمن همبستگی باشما،خواستارعذرخواهی دولت ازبازداشت اعضا ورهبران اتحادیه کارکنان بخش عمومی ترکیه KESK   واتحادیه معلمانEGITIM SEN    در 19فوریه 2013 به بهانه قوانین ضدتروریستی وهمچنین معترضین کنونی که بخش بزرگ بازداشتی ها راکارگران وزحمتکشان راشامل می شود،شده وخواهان آزادی کلیه بازداشتی های اخیرهستیم.
بگذار همکاری،تبادل نظر واتخاذ مواضع مشترک ما پیام امیدی باشد برای جنبش کارگری ترکیه وایران.
گسترده تر بادهمبستگی کارگری بین سندیکاهای ایران وترکیه
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش وتزیینات
20/3/1392


نظرات بسته شده است