پیام اتحادیه نفت، شیمی و لاستیک سازی ترکیه در پاسخ به پیام شاهرخ زمانی و دیگر کارگران زندانی

دوستان عزیز

کارزار سازمان ما با عنوان «پیش بسوی مبارزه و همبستگی علیه حوادث ناشی از کار» در 15 دسامبر در محل ستاد اتحادیه کارگران نفت، شیمی، و لاستیک سازی برگزار گردید. این کارزاربا شرکت صدها کارگر از شهرها و مناطق مختلف، مدیران اتحادیه، نمایندگان سوسیالیست مجلس، کارگران اعتصابی، و دیگر هم طبقه ای هایمان از سازمان های مختلف همراه بود.

دوستان عزیز، این کارزار بسیار موفقی بود و پیام همبستگی شما با استقبال و اشتیاق زیاد برادران و خواهران هم طبقه ای شما در ترکیه روبرو شد. پیام شما روحیه مبارزه و همبستگی بین المللی همکاران شما را تقویت نمود. پیام شما و دیگر دوستان هم طبقه ای مان از کشورهای مختلف، موضع ما را مبنی بر بین المللی بودن طبقه کارگر و اینکه مشکلات و راه حل های مشترکی دایم، قوت بخشید. با شنیدن پیام های خالصانه شما تمامی کارگران حاضر در مقربا سر دادن شعار «کارگران تمامی سرزمین ها متحد شوید» از آن استقبال نمودند.

دوستان عزیز، ما تشکر خالصانه خود را از پیام ارزشمند شما، که نمونه زیبایی از همبستگی طبقاتی بود، تقدیم تان می کنیم.

زنده باد اتحاد، مبارزه و همبستگی بین المللی طبقه کارگر!

همراه با درودهای مبارزه و همبستگی!

اصل پیام بزبان انگلیسی:

İran zindanlarından mesaj gönderen Şahruk Zamani ve diğer dostlarımıza:

Dear friends,

Our Association’s public event “Forward to Struggle and Solidarity against Work Accidents” was held on 15 December in Petrol-İş Hall (Oil, Chemistry, and Tire Workers’ Union). It was participated by hundreds of workers from different cities and towns, union executives, socialist MPs, workers who are on wildcat strike and other class friends from different organisations.

Dear friends, the event was very successful and your solidarity message was welcomed with great enthusiasm by your class brothers and sisters here in Turkey. Your message reinforced our fellow workers’ spirit of international struggle and solidarity. Your message and others sent by our class friends from different countries strengthened our stress that the working class is an international class, that its problems and their ways of solution are common. Listening to these sincere messages the workers in the hall greeted this international class solidarity by chanting the slogan “Workers of all lands, unite!”

Dear friends, we extend our most sincere thanks to you for your valuable message which was a beautiful example of class solidarity.

Long live the international unity, struggle and solidarity of the working class!

With greetings of struggle and solidarity!

UİD-DER


نظرات بسته شده است