«بانک آمریکا» حساب‌های بانکی ایرانی‌های مقیم آمریکا را مسدود کرد

فارس: «بانک آمریکا» حساب‌های بانکی ایرانی‌های مقیم آمریکا را مسدود کرد
به گزارشخبرگزاری فارس، گزارش‌ها حاکی است یکی از بزرگترین بانکهای آمریکا به نام «بانک آمریکا» (بانک آو امریکا) حساب‌های بانکی دانشجویان ایرانی و ایرانی‌تباران مقیم آمریکا را مسدود کرده است.
شورای ایرانی‌تبارهای مقیم آمریکا طینامه‌ای که اخیراً به مدیر عامل این بانک نوشته از رفتار تبعیض‌آمیز این بانک انتقاد کرده است.
مطابق آنچه در این سند آمده بانک مورد نظر تا کنون از ارائه پاسخ موجه به افراد مراجعه کننده خودداری کرده است


نظرات بسته شده است