اعلام حمایت وپیام جمعی از زندانیان سیاسی رجایی شهر از اعتصاب کارگران واگن پارس

کارگران شریف و آزاده ی واگن پارس خبر اعتصاب شما عزیزان را دریافت کردیم!!!  ا
خواست های شما کارگران مبارز خواست های ما و همه آزاد اندیشان و مبارزین راه آزادی و جبهه طبقاتی است، بی شک آینده از آن شما و همه زحمتکشان است
ما به دستان پینه بسته شما صمیمانه بوسه زده و حمایت خود را از مطابات حق طلبانه شما رفقای گرامی را اعلام می داریم، این مطالبات در واقع مرحله اول حرکت به سوی رفع فقر و تبعیض طبقاتی است.اینکه مجموعه حاکمیت ضد کارگری ولایت فقیه کوچک ترین حرکات آزادیخواهانه کارگران شجاع این مرز و بوم را با سرکوب و زندانهای طویل المدت پاسخ می دهد، خود نشانه از وحشت این رژیم از حرکت شما کارگران به سو اتحاد با دیگر کارگران و زحمتکشان است، راه مقابله با حرکت های سرکوبگرانه رژیم ولایت فقیه این است که کارگران و ستم کشان این سر زمین با ایجاد تشکل های مستقل و سراسری و قدم بر داشت بسوی آزادی طبقه کارگر از ظلم و ستم طبقاتی است

بی شک پیروزی از آن طبقه کارگر است
پیروز و استوار باشید
جمعی از زندانیان سیاسی رجایی شهر : ا
1- ا1 – افشین حیرتیان 2- شاهرخ زمانی 3- خالد حردانی 4- صالح کهندل 5- محمد امیر خیزی 6- اسدالله هادی 7- رضا اکبری منفرد 8- ابوالقاسم فولادوند


نظرات بسته شده است