شادباش نوروزي نهادهاي همبستگي

نوروزسال ۱۳۹۴ را به همه ي كارگران و زحمتكشان، كارگران زنداني و زندانيان سياسي و به همه ي فعالين راه آزادي، عدالت و برابري تبريك مي گوييم.
باشد كه زمستان سخت جان، ازحیات جامعه ما رخت بربندد و شادی وشعف به طول زندگی مردمان سراسر ایران باز گردد. باشد که سال نو صفوف كارگران مبارزي كه با اتكاء به نيروي طبقاتي خود براي ايجاد تشكلات مستقل كارگري پيكار مي كنند و با اتحاد و همبستگي در جهت رسيدن به خواسته هاي طبقه كارگر مي كوشند، فشرده تر گردد. و صداي اعتراض كارگران و ستمديدگان عليه سرمايه، استبداد، گرسنگي و دستمزدهاي چند برابر زير خط فقر، رساتر به گوش برسد. باشد تا با الهام از بهار پر شور، پويا، زايشگر و روان، كارگران خود به دست خويشتن خنكاي مرهمي گردند بر سوزش زخم بيداد و ستمگري و استثمار سرمايه!
همه فعالان نهاد های همبستگی درجای جای جهان ، آرزومندیم که سال ۹۴، سالِ امید به رهایی زندانیان سیاسی وکارگران زندانی ، سالِ زدوده شدن فقر وفلاکت ازجامعه ، غلیان شادی و امید بر پهنه دل ها و بهروزی جهان انسانی مردمان ما باشد! ا
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج ازکشور
nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/
پنجشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۳ برابر با ۱۹ مارس ۲۰۱۵


نظرات بسته شده است