پیام به کارگران برزیل

رفقای عزیز با درود
متن زیر را برای پیام به کارگران اعتصابی سائو خوزه برزیل پیشنهاد می کنم، امیدوارم رفقا سریعاً دخالتگری کرده و در صورت تکمیل و تصویب، رفیق آمادور به ترجمۀ ضرب العجلی آن همت نماید. امیدوارم رفقای ه.ه. نیز در ارسال سریع آن به آدرس های مربوطه اقدام نمایند.  در صورت دریافت متن انگلیسی من نیز می توانم آن را مستقیماً ارسال کنم
وارتان
به کارگران اعتصابی جنرال موتورز در سائوخوزه  و سائو کائتانو برزیل
از طرف نهادهای همبستگی با  جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
دوستان و رفقای کارگر،
اعتصاب رزمندۀ و نامحدود شما علیه سران جنرال موتورز در اعتراض به حکم اخراج 798 نفر از همکارانتان یک مبارزۀ طبقاتی به حق در دفاع از حق کار و امنیت شغلی است. کنسرن جنرال موتورز بنا به ماهیتش با این اقدام ضد کارگری، هم قصد کسب سود باز هم بیشتر دارد و هم در برایر رقبای جهانی به موقعیت مناسبتری دست یابد. نباید اجازه داد به بهای بیکاری و فقر و فلاکت کارگران، این سوداگران زالو صفت به مقاصد خود نائل آیند. اعتصاب به حق شما سد محکمی در برابر این تجاوزات به حقوق کارگران است. در ایران نیز روزانه صدها و هزاران کارگر توسط سرمایه داران حاکم به همان مقاصد به خیابان ها ریخته می شوند. بنابراین درد شما درد ما و درد مشترک کارگران جهان است.
ما وظیفۀ خود می دانیم از مبارزۀ بحق شما قاطعانه حمایت کنیم و تجاوزات کنسرن جنرال  موتورز به حقوق شما را شدیداً محکوم  می نمائیم.
موفق باد اعتصاب کارگران رزمندۀ جنرال موتورز در سائوخوزه  و سائو کائتانو برزیل
زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران جهان
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

20 اوت 2015


نظرات بسته شده است