16 ساعت کار سخت روزانه برای 800 هزار تومان در ماه!

16ساعت کار سخت روزانه برای 800 هزار تومان در ماه! ویدئو 16 ساعت کار سخت روزانه برای مزدی در اندازه ی فقر مطلق، برای کارگران کوره پزخانه ها عمری کوتاه رقم می زند، تا هیچگاه نتوانند از حقوق بازنشستگی بهره برند.


نظرات بسته شده است