دستاوردهای بزرگداشت اول ماه می در ایران و موانع پیش روی جنبش کارگری

کانال  تلویزیونی چشم انداز، برنامه ای از تلویزیون اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور در تلویزیون  اندیشه
دستاوردهای بزرگداشت  اول ماه می در ایران و موانع پیش روی جنبش کارگری
میهمانان برنامه :توفیق خدارحمی فعال جنبش کارگری و کمونیستی و از اعضای سابق اتحادیه آزاد کارگران ایران -هیرش مجید نیا – فعال جنبش کارگری و کمونیستی ایران از اعضای سابق کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلات های کارگری – پردل زارع فعال جنبش کارگری و کمونیستی ایران و از فعالین کمیته های اول ماه می  سنندج
تاریخ شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ برابر با ۱۴ می  ۲۰۱۶


Leave a Reply