05 کرمان درحکومت ولی فقیه چگونه مکانی است.

همرزمان وهموطنان گرامی همانگونه اطلاع حاصل کرده اید حدود دوهفته است که اتوبوس حامل سربازان پادگان بدنام05 کرمان به دره ای سقوط کرد که با کمال تاسف وتاثرطبق اخباردریافتی19 تن کشته وتعداد زیادی ازانها بشدت مجروح شدند که به این وسیله بعنوان یک پدرویک پدربزرگ خودرا درغم جانکاه پدران ومادران وخواهران وبرادران وبستگان داغداران عزیزان سهیم میدانم وبه روانشان درود میفرستم وبرای مجروحین ارزوی سلامتی دارم.

عزیزانم هرچند طی سی وهشت سال ظهورخمینی جلاد ودرادامه جانشین او وباندهای تحت فرمانش جان ایرانیان را تبدیل به ارزانترین کالا کرده اند اما قصدم ازنوشتن این مطلب کوتاه ضمن معرفی پادگان جهنمی05 کرمان خاطره تلخی که درسال 1378 دران بازداشتگاه مخوف برای یکی ازفرزندانم رقم خورد بازگوکنم تا کسانیکه بصورت مستقیم با05 کرمان اشنا نیستند بدانند که درحکومت اسلام ناب محمدی ولایی با فرزندان ایرانیان چه درزندانها وچه درپادگانها چگونه رفتارکرده ومیکنند.

پس ازکودتای استعماری ارتجاعی سال1357 که خمینی وگزمه های تحت امرش به تدریج برپادگانها ومراکزنظامی تسلط یافتند ضمن ردیابی نظامیان انقلابی ووطنپرست واگاه که منجربه اعدام صدها واخراج وگریختن صدها تن دیگر شد با اغازجنگ خانمانسوزصدام وخمینی وشکلگیری کامل سپاه وبسیج شرایط بگونه ای شد که با تشکیل نیروی هوایی ودریایی وزمینی با تغییرشکل ظاهرنیروهای رده بالای خود مقام های رده بالای ارتش را نیزاشغال کردند البته درجریان این تصمیم تعدادزیادی ازکادرهای مجرب ارتش به اشکال مختلف حذف فیزیکی شدند.

اما پادگان05 کرمان که درنزدیکی شهرکرمان دردل کویرقرارگرفته مشخصه بارزان هشدارگونه ای است به سربازانی که قراراست دوره اموزشی خودرادران سپری کنندبدانید که دراین مکان خروس تخم میگذارد همین هشدارازدیربازبرتن تمامی کسانیکه به ان کشتارگاه اعزام میشوند لزره می اندازد زیرا کادرهای اموزش دهنده ومسئولین رده بالای ان ازبین درندگانی انتخاب میشوند که با مشخصات بصطلاح پادگان05 کرمان همخوانی داشته باشند زیرا انچه من درانجا مشاهده کرده ام دقیقا پس ازدوماه اموزش شکل ظاهرسربازان نگونبخت بی شباهت به عکسهای زندانیان درارودگاههای جنگ اول ودوم جهانی نیستند البته اگربراثرضرب وشتم دچارنقص عضو نشوند.

اری سال 1378 هنگامیکه یکی ازفرزندانم که دران دوران بارها به اردوی تیم ملی تکواندو دعوت شده بود ودارای عناوین زیادی درسطح استان وکشوربود جهت اموزش سه ماهه اول خدمت سربازی به پادگان05 کرمان اعزام شد پس ازمدتی یکی ازدوستانش با ما تماس گرفت وبانگرانی گفت حال ایشان بسیاربدشده وباید هرچه سریعترخودرابه پادگان برسانید من بلافاصله به انجا رفتم که در وحله اول تصورکردم فرزندم جانباخته زیرا انچه ازاوباقی مانده بود پوست واستخوان که باعث کنجکاوی ام شد دوستش مرابه گوشه ای کشاند وبا ناراحتی گفت دوشب گذشته اودچارسرماخوردگی شده بود وبه شدت درتب می سوخت ما مجبورشدیم ساعت12 شب به امبولانس زنگ بزنیم پس ازیک ساعت که امبولانس امد راننده که مست وخراب بود مرتب بدوبیراه می گفت به محض اینکه قصدداشتیم اورا که نیمه بیهوش بود به داخل امبولانس ببریم راننده مست که ازکارچاق کن های پادگان بود با سیلی ضربه ای به گوشش وارد کرد بطوریکه خون جاری شد اما ما جرئت اعتراض نداشتیم به همان حالت اورا به درمانگاه بردیم که ایکاش نمی بردیم زیرا خبری ازدکتروپرستارنبود ووضعیتش بسیاربدترشد من با شنیدن این سخنان فریاد کشیدم وبطرف دفترفرمانده رفتم وازاو خواستم یا مرابکشد ویا فردخاطی را تنبیه واجازه دهد فرزندم رابه اصفهان منتقل کنم.

فرمانده با توجه به شناختی که ازسابقه ایشان داشت دستورداد ابتدا موهایش را تراشیدند وسپس اورا روانه زندان کرد ومن جسم نیمه جان فرزندم را به اصفهان منتقل کردم ودربیمارستان بستری شد وپس ازدوهفته کمی روبه بهبودی گذاشت.اما درمورد سربازان جانباخته پس ازتحقیقات وبدست اوردن برگه ای ازدفترخاطرات یکی ازانها بنام زنده یاد امین انصاری شکم به یقین تبدیل شد که تمامی سربازان جوانان تحصیل کرده ای بودند که درمدت دوره اموزشی ازلحاظ اگاهی واتحاد وهمبستگی وانزجاروتنفرازکادرهای اموزشی کاملا مورد شناسایی قرارگرفته بودند وهمین موارد باعث گردید که دژخیمان پس ازدوازده ساعت جنگ اعصاب ومعطل کردن انها اتوبوسی بدون داشتن حداقل لوازم ایمنی که حامل محموله مواد مخدرنیزبوده جهت انتقال انها شب هنگام به پادگان اورده شد درصورتیکه تعدادسربازان دوبرابرگنجایش ان بود یعنی بطورمشخص دژخیمان با تصمیم قبلی قصد کشتن ان جوانان اگاه وبالنده را داشتند وبه هدف شوم خود هم رسیدند.پس ازاین جنایت بیشرمانه هیچیک ازبصطلاح مسئولین لشکری وکشوری حتی به خانواده های داغدارانها اعلام همدردی نکرد اما اگرتروریستی ازلبنان وعراق وسوریه کشته میشد تا چندین روزمجلس عزاداری برگزارمیکردند.

امیداست ملت شریف ایران باگذشت سی وهشت سال سیاه از عمروحشیترین حکومت تاریخ بشریت با جنایات وخسارتهای جبران ناپذیری که به ملک وملت ایران واردکرده دریک اتحاد فراگیربپاخیزند وبساط این حکومت قرون وسطایی را به دره نیستی واژگون کنند تا ازادامه جنایات وخسارتهای بعدی جلوگیری شود.

به امیدفردای ازادی.متحد وپیروزباشید.

با مهروسپاس غلام عسگری


Leave a Reply