بی‌ شرمی حاکمان جمهوری اسلامی را مرزی نشاید!

همگان، پیام دادستان تهران درباره جعفرعظیم زاده را به یاد داریم که اعلام داشت: « ما فقط دستوررسیدگی پزشکی را برای اوصادرکرده ایم وهربلائی درنتیجه ی اعتصاب غذا برسر وی بیاید برای ما مهم نیست» ، یعنی حتی درصورت مرگش نیزذره ای عقب نشینی نخواهیم کرد. این رأی حاکمان ضد کارگری جمهوری اسلامی ودستگاه “ قضائی“ وقاضی القضات های عاری ازهرگونه ارزش‌های انسانی تازگی ندارد بلکه کلیت این نظام دربی اعتنائی به اصالت جان آدمی ومبارزه وایستادگی شان، همواره تا به امروزچنین حکم رانده اند. فصل تابستان است وفتوای امام مرگ (خمینی) درقتل وعام دودهه خونین تابستان۶۰ و۶۷ درحافظه ها ثبت است.

اما درپی پایداری جعفروخانواده اش، همراه با اعتراض فعالان کارگری وآزادیخواه درداخل کشوروهمکاری فعالان ومبارزان چپ وترقی خواه خارج کشوروجلب حمایت گسترده بین‌المللی اتحادیه ها، سازمان ها وشخصیت های مترقی وسرشناش ونقش شبکه‌های اجتماعی و رسانه ها، حاکمان اسلامی مجبوربه عقب نشینی شدند وجعفرازنابهنگامی وضعیت جسمی خود وخطرمرگ رهائی یافت.

هنوزمرکب این عقب نشینی آشکاردادستان تهران مبنی برآزادی موقت جعفرعظیم زاده بربرگه آزادی اززندان خشک نشده است که بیدادگاه دیگری درشهرستان ساوه اورا احضارکرده ووقیحانه وی را به همان اتهاماتی که جعفر برای لغوآنها تا پای جان ایستاد، به “ تفهیم چهاراتهام امنیتی “ تهدید کرده است. بازپرس شعبه چهاردادسرای شهرستان ساوه با نهایت بی‌شرمی تلاش دارد توجیه کند که اکنون پرونده دیگری دردستورکارمی باشد ومی باید مسیر “ قانونی “ خود را طی کند! آنها که درتوجیه هرجنایت وخیانتی ید طولائی دارند، می کوشند با این“ حربه “ خفت خود را ازآن شکست و وحشت خویش را ازتکرارآن کارزارگسترده درحمایت ازمطالبات برحق عظیم زاده وعبدی درپیوند با کارگران ومعلمان، پنهان کنند وکینه توزانه برای انتقام گیری وایجاد رُعب ووحشت، دندان تیزنشان دهند وشمشیرازروببندند.

همه حاکمان دین بنا براقتضای منافعشان خودرابه نادانی می‌زنند وچشمان خودرا دررویش راهکارهای جدید مبارزه مردمی به کُوری می بندند وخود رابه نفهمی می‌زنند تا نزدیک به هزارنفررا که با امضاء طوماری و با اعلام اعتصاب غذای همزمان، به یاری جعفربرخاستند، نبینند. حاکمان ارتجاعی جمهوری اسلامی، ستایش مادران جانفشانان وزندانیان سیاسی از ایستادگی جعفرودفاعش ازحقوق طبقه کارگرراخواندند وبی شمارپیام های سازمان ها، فعالین و تشکلات داخل وخارج درهمبستگی وشادباش با جعفررا دیدند واطلاع دارند که سازمانهای جهانی ازجمله عفوبین الملل، فراخوان برای ادامه مبارزه جهت آزادی قطعی جعفرعظیم زاده داده است، ولیکن برای اثبات ادعای دروغین خود مبنی برثبات وآرامش درایران، چاره را درکتمان دیده اند.

باید به تاریک اندیشان دوران تحجروتوحش گفت: زهی خیال باطل! سنگی را که بلند کرده‌اید به روی پای خودتان خواهد افتاد. برما روشن است، آنچه که اکنون درانتقام گیری ازجعفراین گونه کینه ی شتری شمارا برانگیخته است، پیام شورانگیزجعفردراهمیت شکل‌گیری عملی ومستحکم پیوند جنبش های کارگران، معلمان ودانشجویان، وسپاس متواضعانه وی پس ازمرخصی ازبیمارستان ازهمه ی انسانهائی بود که درکناراوایستادند.

ما، نهادهای همبستگی به پشتوانه دفاع ازمبارزات وایستادگی طبقه کارگرودفاع ازموجودیت همبسته همگرائی های نیرومند وحدت عمل کارگران، معلمان ودانشجویان ترقی خواه برآنیم که این‌ها همه به ما نوید می‌دهند، ازدل همین مبارزات متحدانه، آتشفشانی درراه است، آتشفشانی که می‌آید تا بساط ننگین آن یک درصدی ها را برای همیشه ازصحنه تاریخ بروبد. هراس ارتجاع حاکم ومدافعین جمهوری سرمایه داری اسلامی ازهمین است!

ما قاطعانه درمحکومیت ترفند وتوطئه جدید دادسرای شهرستان ساوه درمورد جعفرعظیم زاده وسایرکارگران زندانی وبرای گسترش اعتراضات وجلب هرچه بیشترحمایت جهانی، به مبارزه ادامه می دهیم و دستان هرانسان آزادیخواه ورزمنده ای را دراین مبارزه مشترک، صمیمانه به گرمی می فشاریم.

سرنگون باد رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی                               زنده باد سوسیالیسم

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران ـ خارج کشور

۱۶ تير ۱۳۹۵ – ۰۶ جولای ۲۰۱۶

nhkommittehamahangi@gmail.com

http://nahadha.blogspot.com


Leave a Reply