فیدل کاسترو…

دستهایمان را بهم دهیم

بسازیم در زنجیر بازوانمان … حلقه ای بگرد زمین

زنجیری گسست ناپذیر

باشیم در استواری و پایداری… همانند فیدل و

در ما … فیدل هرگز نخواهد مرد

این پایدارترین اسطورۀ ضد امپریالیست جهان

جاودان ستارۀ درخشانی ست

شعله های عشق بی مرزش … به انسان ها

زحمتکشان مرد و زن

و کودکان

در اعماق ما … هرگز او فرو نخواهد مرد

همراه و یار مردم … فیدل

شریف و با صداقت …

متعهد به آرمان ها و اصول … فیدل

نشکسته عهد خود هرگز…

درخشان … از سلالۀ خورشید فیدل

خالص و آیینۀ شفاف رفاقت …

خود دار و شجاع …

متفکر و حامی ملت خویش… فیدل

بیاد آوریم…

1954… آغاز جنگ های چریکی او … و یارانش

1956… سقوط فولگنسو باتیستا…

و انقلاب سوسیالیستی … در کوبا

1961… یورش عاملین سیا  در خلیج خوک ها

وپس از آن… 638 بار سعی سیا … در کشتن او

لیک ناموفق تلاش او

فیدل … ناطقی چیره

در تحلیل مسایل … با ملت مقاوم کوبا

ساعتها از رادیو … گاهی هشت و نه

سبب پایداری ملت کوبا

این بود راز تحصیل مردم  کوبا

هر چه بود …کم یا که زیاد …

تقسیم شد بین همه

نبود و نیست در کوبا … کودک خیابانی

بیسواد یا ملا

صادرات کوبا … پزشک است به دیگر ممالک لاتین

فرخنده بود تولد ش

در سیزدهم اوت … شش گذشته از1920

فرخنده بود … یک عمر مبارزه اش

علیه ظلم… فاصله های طبقات و استیلای امپریالیسم

فرخنده باد هم اینک جاودانگی اش

ستارۀ پر تالألوی خاطره هاست فیدل

رهبرغرورآفرین …

و احیا کنندۀ شخصیت ملت کوباست… فیدل

ملتی که در تحمل شکنجۀ شصت سال تحریم

فرو خورده بغض رنج و حسرت خویش

و ایستاده با غرور…

در مقابل دسیسه های رنگارنگ امپریالیسم

ملتی محترم و یگانه با رهبر

غمخوار وپشتیبان… در حمایت از رهبر

جاودان باش … ملت کوبا

فیدل ات … ایستاده است چون سرو بلند

در صف عزیز ترین مردمان جهان

هرگز نمرده است … اوست بس زنده

لیک هیولای خون آشام امپریالیسم

در آخرین نفس هاست

نیمه هلاک … و میرنده

فرح نوتاش

وین    26.11.2016

کتاب 7

www.farah-notash.com

womens-power.farah-notash.com


نظرات بسته شده است