توجه: زمان برگزاری مراسم منطبق با اطلاعیه زیر تغییر کرده است

اطلاعیه
هموطنان، دوستان و رفقای عزیز!
رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران، در حمایت از سرمایه داران داخلی و بین المللی جهت غارت تمام و کمال ثروت های اجتماعی و نیروی کار کارگران و زحمتکشان کشورمان، روز افزون به سرکوب فاشیستی جنبش های کارگری و آزادیخواهی مردم میپردازد. در ماه های اخیر صدها کارگر مبارز به بند کشیده شدند و خانواده های آنها مورد سرکوب، تحقیر و فشار اقتصادی قرار گرفتند.
کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران- استرالیا در دفاع از خواست های محقانه کارگران، مبارزهء کارگران زندانی، پشتیبانی از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و افشای سیاست های سرکوبگرانه رژیم فاشیستی ایران، شب همبستگی با فعالین کارگری در زندان و زندانیان سیاسی در ایران را برگزار میکند و برنامه ای را تدارک دیده است.
امید ما بر این است که هموطنان مقیم در سیدنی با شرکت در شب همبستگی با مبارزه  کارگران زندانی و زندانیان سیاسی، مبارزه جهت برآورده شدن خواستهای آنان را عمق و وسعت بیشتری ببخشند.
برنامه شامل پیام کمیته همبستگی، موزیک، غذا و نوشابه است.
زمان :   ساعت 7 بعد از ظهر 18 فوریه 2017
مکان :   25 Edgeworth David avenue Hornsby NSW 2077
لطفا برای اطلاع بیشتر با شماره تلفن 0413489420 تماس بگیرید.
کمیته همبستگی با کارگران ایران – استرالیا
3/فوریه /2017


Leave a Reply