ابرزمین در سیستم خورشیدی گم شد.

کیهان
ستاره شناسان  آمریکایی  معتقدند که  زمانی در سیستم خورشیدی  سیاره ای  وجود داشت  که از نوع ابرزمین بوده است.  مطابق با فرضیاتی ، این سیاره ممکن است در حال حاضر  در حال چرخیدن به دور خورشید باشد.
به گفته ستاره شناسان  این سیاره  شبیه سیارات گروه « زمین» است  اما از نظر اندازه خیلی از زمین بزرگتر است.  دانشمندان حدس می زنند که مدار  « ابرزمین»  فراسوی مدار  نپتون  در فاصله تقریبا 150 میلیارد  کیلومتر از زمین قرار دارد. به عقیده دانشمندان  دوره چرخش آن به دور خورشید  حدود 10 هزار سال است.


Leave a Reply