درگذشت رفیق بهرام مهین

رفیق بهرام مهین

درگذشت رفیق بهرام مهین

با کمال تاسف دیشب پنج شنبه – 9 فوریه 2017 – رفیق بهرام مهین از کادرهای قدیمی سازمان انقلابی و عضو رهبری حزب رنجبران ناشی از یک بیماری طولانی، دراثر ضعف بدنی و تنگی نفس درگذشت.

شرکت فعال رفیق بهرام در سازماندهی کنفدراسیون دانشجویان و محصلین درترکیه و اخراج وی از این کشور دردهه 1970، خدمت به امر سازماندهی و جلب دانشجویان آگاه به پیوستن به سازمان انقلابی در ترکیه و سپس در آذربایجان پس از سرنگون شدن رژیم سلطنتی پهلوی وانتخاب شدن به رهبری حزب رنجبران ایران در کنگره موسس حزب در 6 دسامبر1979، شرکت درمبارزات انقلابی حزب در کردستان و پس از انتقال به خارج فعالیت در کمیته دفاع از کارگران ایران از جمله در شهر اقامت اش و درعین حال تلاش سخت فرسوده شدن نیرو درتهیه معاش همراه خانواده اش، آنان و رفقای حزبی اش را بعد از نزدیک به 50 سال فعالیت کمونیستی بدرود گفت.

درگذشت این رفیق گرامی را به خانواده و فامیل اش و رفقای حزب و دوستانش تسلیت می گوئیم. یادش گرامی باد.

حزب رنجبران ایران - 10 فوریه 2017


نظر بگذارید