بیانیه پیرامون اعتصاب در فرودگاه‌های برلین

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به نمایندگی از سوی ۹۲ میلیون کارگر در ۵ قاره از خواست‌های کارکنان زمینی در فروگاه‌های برلین حمایت می‌کند. کارگران در فرودگاه‌های برلین با اعتصاب دیروز خود خواهان افزایش دستمزد خود شدند. کارکنان زمینی فرودگاه‌های برلین با افزاش چشم‌گیر در میزان کار روبه‌رو هستند. در سال ۲۰۱۶ به علت افزایش تعداد مسافرانی که از فرودگاه‌های برلین استفاده می‌کنند میزان کار ۱۱ درصد افزایش یافت.
منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری
بیانیه فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری پیرامون اعتصاب در فرودگاه‌های برلین
فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به نمایندگی از سوی ۹۲ میلیون کارگر در ۵ قاره از خواست‌های کارکنان زمینی در فروگاه‌های برلین حمایت می‌کند.
کارگران در فرودگاه‌های برلین با اعتصاب دیروز خود خواهان افزایش دستمزد خود شدند. کارکنان زمینی فرودگاه‌های برلین با افزاش چشم‌گیر در میزان کار روبه‌رو هستند. در سال ۲۰۱۶ به علت افزایش تعداد مسافرانی که از فرودگاه‌های برلین استفاده می‌کنند میزان کار ۱۱ درصد افزایش یافت.
فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری بدون تزلزل از مبارزه طبقه کارگر برای حقوق خود، برای شرایط بهتر و ایمن‌تر در محل‌های کار در همه کشورها حمایت خواهد کرد. مردم آلمان می‌توانند همبستگی جنبش سندیکایی بین‌المللی دارای سمت‌گیری طبقاتی را انتظار داشته باشند و بر آن اتّکا کنند.

منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری
۹ فوریه ۲۰۱۷


نظر بگذارید