مراسم خاکسپاری رفیق بهرام مهین

2017-02-19_00.56.06http://www.ayenehrooz.com/wp-content/uploads/2017/02/2017-02-19_00.56.06-150x150.jpg 150w, http://www.ayenehrooz.com/wp-content/uploads/2017/02/2017-02-19_00.56.06-300x300.jpg 300w, http://www.ayenehrooz.com/wp-content/uploads/2017/02/2017-02-19_00.56.06-1024x1024.jpg 1024w" sizes="(max-width: 416px) 100vw, 416px" />

تاریخ : ساعت 10 روزجمعه 24 فوریه
درSt.Nikolai Friedhof
نشانی :
An der Strangriede 41
Hannover 30167
پس ازخاکسپاری، به یاد بهرام ساعاتی چند درمحل کارگاه ایرانیان گردهم خواهیم آمد.
ازساعت 12.
نشانی گردهمائی :
Zur Bettfedernfabrik 1
Hannover 30451
گل برای خاکسپاری تهیه شده است . تقاضا می شود ازبهمراه آوردن گل خودداری شود ودر صورت تمایل ، مخارج تهیه گل راازطریق برگزارکنندگان مراسم برای کمک به خانواده زندانیان سیاسی ( فعالین کارگری، سیاسی، اجتماعی ) منظوردارید .
بهرام ازمیان مارفت ، ولی یادش زنده خواهد ماند .
کانون کنشگران سوسیالیست و دمکرات – هانوفر


Leave a Reply