بهاران خجسته باد

کارگران و زحمت کشان
ملیتهای ستمدیده ی ایران
فرا رسیدن و گام نهادنِ بیداری طبیعت در سال نو با بهار پویای آن، در ادامه و تکامل مبارزه برای کسب زندگی زیبای انسانی مملو از رفاه و آزادی درمقابل نظام ظلم و جور را به کلیه ی انسانهای متعهد و مبارز تبریک گفته و درایام عید نوروز همبستگی طبقاتی متحد تان را آرزومندیم. امیدواریم سال جدید را درسرنگون سازی نظام سرمایه داری حاکم پیروزمندانه به پیش ببرید.
شما سازندگان راستین نعمات مادی و معنوی درایران، با دولت طبقات انگلی رو به رو هستید که نه تنها حق و احترامی نسبت به این خدمات بزرگ تان قایل نیست، بلکه چنان با حرص و ولع وحشیانه ای ربودن ثمره کارو زحمت شما را برای سرمایه داران فراهم ساخته، که جزء مستبد ترین، قسی القلب ترین، وبی وجدان ترین دولت ضدبشری جهان سرمایه داری به شمار می آید. اینان با رنگ و لعاب اسلامی وقیحانه سرمردم شیره می مالند ولی تجاوزات آنها براکثرمردم چنان آشکار است که مبارزات کارگران و زحمت کشان،  بی هراس از مرگ و از زندان علیه رژیم حاکم ادامه داشته و امیدبخش تغییرات ریشه ای درایران می باشد.
نگه داشتن کارگران و زحمت کشان در ۴ تا ۵ برابر زیر حداقل مزد فقر و دچارفلاکت نمودن خانواده های آنان در اثر گرسنگی، بی مسکنی، بی بهداشتی، بیکاری، عدم امنیت شغلی و اجتماعی، ظلم و ستم افسارگسیخته ازجمله اجبارا تاحد فروش فرزندان و کودکان نوزاد برای نجات این دلبندان عزیز از گرداب فقر، پیش رفته و مشت شدن درشت عصیانی توده های مبارز را برانگیخته است. این واقعیات تلخ جامعه ایران برای همه و همه به قدری آشکارند که نیاز به گفتن بیشتر نبوده و تنها تاکید را باید  درآن گذاشت که توده های سازنده تاریخ جامعه ما با گره کردن دست دردست یک دیگر بساط ظلم و جور طبقات استثمارگر و ستمگر حاکم را درهم بکوبند.
به این اعتبار، پیش بردن امر رهائی توده ها درگرو متحد و متشکل شدن درعرصه های سیاسی و مطالباتی است. حزب رنجبران ایران ضمن صمیمانه تبریک گفتن فرارسیدن سال نو به شما براین امید است که حرکتهای ناپیوسته کارگران و زحمت کشان به مبارزات جمعی بزرگی تبدیل شده و درهم کوبیدن کاخ طلم و ستم گامی اساسی را سازمان دهند.
درسفره های خالی ازنشاط، نوروزتان پیروزباد — درقلبهای پرشور، بهارتان خجسته باد
حزب رنجبران ایران – ۱۷ اسفند ۱۳۹۵


نظر بگذارید