به یاد درگذشت رفیق کوروش یکتائی


با کمال تاسف پس ازسالهای طولانی انواع ناخوش احوالی و سکته مغزی دو ماه پیش و بستری شدن در محلی از سالمندان در ۷ مارس امسال دیده فروبست. این رفیق که درآلمان دوره دانشگاهی مهندسی کشاورزی را در نیمه دوم ۱۳۴۰ به اتمام رسانید و به عنوان عضو سازمان انقلابی که در کنفدراسیون دانشجوئی نیز فعالیت داشت برای ادامه مبارزه و ایجاد تشکیلات و تشکیل نیروی مسلح در شهریور ۱۳۴۷ به ایران اعزام شد. براساس ایجاد سازمانهای پراکنده برای ممانعتِ ازهم پاشیده شدن سازمان توسط پلیس، با دست یازیدن سیروس نهاوندی به ایجاد “سازمان آزادیبخش خلقهای ایران”  ورابط رفیق کوروش با سازمان انقلابی بودن، وی نیز به این سازمان پیوست.  پس از حمله به ربودن سفیر آمریکا، رفیق کوروش همراه بخش زیادی ازکادرهای رهبری این سازمان آزادیبخش دستگیر و شکنجه و زندانی و محکوم شدند. ضعف نشان دادن سیروس نهاوندی تا حد خیانت و همکاری با ساواک، تعدادی از اعضای این سازمان و رفقای رهبری سازمان انقلابی درداخل دراثر لو رفتن نیزکشته و اعدام شدند. بقایای سازمان آزادیبخش از جمله کوروش یکتائی درشرایط برخورد بدبینانه و نفی گرایانه، منفرد نمودن اینان با محیط فعالیت نامناسبی درادامه فعالیتهای آنان درجنبش نیروهای چپ روبه روشدند.
مع الوصف رفیق کوروش از یک طرف با تشکلهای کارگری و حزب مارکسیست – لنینیست آلمان و همچنین با انجمنهای دموکراتیک – چپ ایرانی در هامبورگ فعالیت داشته و در چند سال اخیربا برقراری رابطه با حزب رنجبران و دفاع از مواضع حزب به عضویت آن درآمد. رفیق کوروش ۵۰ سال زندگی خود را درمبارزه با اهداف کمونیستی با همین دیدگاه علیرغم بی بهره بودن از سلامت بدنی دردهه های اخیربطور متعهد فعالیت نمود. درگذشت او را به رفقا ، دوستان و آشنایان و اعضای فامیل اش تسلیت گفته و یاد او را گرامی می داریم.
حزب رنجبران ایران – ۹ مارس ۲۰۱۷


نظر بگذارید