سطح زندگی خانواده یک مقام عالی‌رتبه با خانواده یک کارگر ساده

سطح زندگي
تفاوت سطح زندگی یک مقام عالی‌رتبه ایرانی با یک کارگر ساده این سرزمین شاید به لحاظ کیفیت و رضایت و مطلوبیت قابل اندازه‌گیری نباشد. رشد روزافزون شکاف درآمدی میان بخش‌هایی از مردم این کشور با گروه بزرگی از تهیدستان راه را برای حسرت و افسوس و شرایط ناسازگاری فراهم کرده است.
مقام‌های عالی‌رتبه می‌توانند ضمن اینکه بالاترین مناصب را دارند بخشی از بازرگانان یا صاحبان صنعت و شرکت‌های بزرگ حمل و نقل هم باشند.
مرکز آمار ایران به تازگی گزارش «نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران در سال ۱۳۹۴» را منتشر کرده است که می‌توان با مراجعه به عدد و رقم‌های این گزارش تفاوت‌های رسمی اظهار شده سطح زندگی خانواده یک مقام عالی‌رتبه با خانواده یک کارگر ساده را پیدا کرد.
به طور مثال در این گزارش آمده است در حالی که خانواده یک مقام عالی‌رتبه در سال ۱۳۹۴ رقمی معادل ۴۸۵۸ هزار ریال برای «تفریح و سرگرمی هزینه کرده است» خانواده یک کارگر ساده در همان سال فقط ۷۹۷ هزار ریال برای تفریح و سرگرمی هزینه کرده است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد خانواده یک مقام عالی‌رتبه ایرانی در سال ۱۳۹۴ کمی بیشتر از ۶ برابر خانواده یک کارگر ساده هزینه تفریح و سرگرمی داشته است.
در آمار ارایه شده است که خانواده یک مقام عالی‌رتبه در سال ۱۳۹۴ توانسته است ۸۱۸۶ هزار ریال برای «خدمات شخصی و وسایل آرایشی» هزینه کند که در مقایسه با رقم ۱۶۵ هزار ریال خانواده یک کارگر ساده ۵۰ برابر بیشتر است.
مرکز آمار ایران گزارش داده است که در سال ۱۳۹۴ خانواده یک کارگر ساده ۲۹۸۲ هزار ریال برای «تحصیل و آموزش» اختصاص داده است که در مقایسه با ۲۳۴۷۷ هزار ریال خانواده یک مقام عالی‌رتبه فقط ۱۳ درصد است. خانواده یک مقام عالی‌رتبه در سال ۱۳۹۴ رقمی بالغ بر ۲۴۳۳۴ هزار ریال و خانواده یک کارگر ساده ۱۰۵۷۲ هزار ریال به «هزینه‌های بهداشتی و درمانی» اختصاص داده‌اند. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۴ خانواده یک مقام عالی‌رتبه ۲.۲ برابر هزینه برای بهداشت و درمان هزینه کرده‌اند.
این آمار نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۴ خانواده یک کارگر ساده ۳۵۹ هزار ریال و خانواده یک مقام عالی‌رتبه ۱۰۹۷ هزار ریال برای «لوازم و اثاث منزل» هزینه کرده‌اند که با یک محاسبه ساده می‌توان فهمید که خانواده یک کارگر ساده در سال ۱۳۹۴ فقط ۳۲ درصد خانواده یک مقام عالی‌رتبه برای این محصولات هزینه کرده‌اند.
در شرایطی که خانواده یک کارگر ساده در سال ۱۳۹۴ فقط ۱۶۵ هزار ریال برای «لوازم زینتی و شخصی» هزینه کرده است، خانواده یک مقام عالی‌رتبه در همان سال ۱۶۸۸ هزار ریال به این کار اختصاص داده که ۱۰ برابر هزنیه خانواده یک کارگر ساده برای این کار است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در وضعی که خانواده یک مقام عالی‌رتبه در سال ۱۳۹۴ رقمی برابر با ۲۹۰۰ هزار ریال به «مسافرت دسته‌جمعی» اختصاص داده است، خانواده یک کارگر ساده در همان سال ۵۵۹ هزار ریال به «مسافرت دسته‌جمعی» اختصاص داده است که ۲۰ درصد هزینه‌های خانواده یک مقام عالی‌رتبه است.
خوراکی
این گزارش حاکی است در سال ۱۳۹۴ خانواده یک مقام عالی‌رتبه به طور متوسط ۱۱۶۹۱ هزار ریال برای خرید گوشت دام (گاو و گوسفند) اختصاص داده است،‌در حالی که خانواده یک کارگر ساده ۴۴۵۲ هزار ریال به این کالا اختصاص داده است. به این ترتیب خانواده یک مقام عالی‌رتبه در سال ۱۳۹۴ حدود ۳ برابر خانواده یک کارگر ساده گوشت گاو و گوسفند خریداری کرده است.
به گزارش ساعت ۲۴، بر اساس آمار ارایه شده در گزارش مرکز آمار ایران خانواده یک مقام عالی‌رتبه در سال ۱۳۹۴ توانسته است ۱۰۵۰۷ هزار ریال برای انواع میوه هزینه کند که ۲.۷ برابر هزینه اختصاص یافته خانواده یک کارگر ساده برای انواع میوه است. در سال ۱۳۹۴ خانواده یک مقام عالی‌رتبه برابر با ۳۷۱۲ هزار ریال و خانواده یک کارگر ساده ۹۸۸ هزار ریال برای خرید «گوشت حیوانات دریایی» اختصاص داده اند. یک مقایسه ساده نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۴ خانواده یک مقام عالی‌رتبه حدود ۴ برابر خانواده یک کارگر ساده برای خرید این گوشت حیونات (ماهی و میگو) هزینه کرده است.

س٢٤


نظر بگذارید