پرچم سرخ مبارزاتی اول ماه مه رهنمون اتحاد جهانی طبقه کارگر است

اول ماه مه، روز جهانی مبارزات متحد کارگران و زحمت کشان را به این سازنده گان اصلی تاریخ و پیشرو کنونی تبریک می گوئیم.

این روز پرافتخار جهانی کارگر، صف متحد استثمارشده و ستم دیده گان سراسر کشورها را برای ویران کردن نظامهای بربرمنشانه ی سرمایه داری کنونی به سوی انقلاب کارگری وسوسیالیسم فرا می خواند.

۱۲۸ سال از اعلام ۸ ساعت کار در روز توسط انترناسیونال کارگری و ۱۶۰ سال از مبارزه کارگران شیکاگو برای تقلیل ساعات کار، و باوجود رشد عظیم تولید و بارآوری نیروهای کار و زحمت، هنوز نظام سرمایه داری و در راس آن امپریالیستها تن به کم کردن ساعات کار حتا ۶ ساعت در روزنداده و چنان شرایطی به وجود آورده اند که کار بیشتر۴۰ ساعت در هفته را به کارگران تحمیل کرده و در جهنمکده ی بازار کارایران، کارهای دوشیفتی ناشی از استیصال رواج یافته است.

نظام ضد کارگری و ضد دموکراتیک سرمایه داری – اسلامی ایران، عدم پرداخت به موقع مزدکارگران و حتا به زیر ۵ برابر حداقل سبد زندگی خانواده های کارگری(۹۳۰ هزارتومان درماه)، آن هم معوقه طی ماهها که در واقع به بیش از ۷ برابر زیر حداقل مزد های پرداختی رسانده، محنت و زجر و گرسنه گی کشیدن زیر دیکتاتوری اقلیت حاکم سرمایه داررا به بیش از ۷۰% از مردم تحمیل کرده است.

این نظام حق تشکل یابی کارگران را حتا درسطح سندیکائی به رسمیت نشناخته و دیکتاتوری دولت سرمایه داری را در تحقیر، دستگیری، شکنجه، زندان و زجرکش کردن کارگران و زحمت کشان مبارزان سربلند، به امری روزانه تبدیل کرده است. اما کارگران سرتسلیم شدن به این قلدری نداده اند.

این غارت گران نظیر دزدان افسانه ای، در بیکار سازی حتا تا سطح تحصیل کرده گان، تحمیل کار کودک، تحمیل فحشاء به زنان فقیر و زحمت کش و تبدیل به کالا نمودن زنان صیغه شده در پناه امام رضا، موج اعتراضی وسیعی را برانگیخته است. این اعمال ضدانسانی نشان داده اند که حاکمان نظام سرمایه داری فاسدترین، بی اخلاق ترین، بی وجدان ترین و وحشی ترین عناصر انسان نما می باشند.

امپریالیست های در طی یک سال گذشته علیه طبقه کارگر و خلق های زحمتکش جهان بیکار ننشسته و با براه انداختن حمام های خون در سوریه ، یمن و عراق و بمب گذاری ها در بین مردم بیدفاع چهره پر از فریب و نیرنگ حقوق بشر و دموکراسی بورژوازی را به نمایش گذاشتند.

افشای ثروتهای کلیه سردمداران حکومتی و دیگر سرمایه داران که نمونه ثروت اندوزی از چپاول و دزدی ثمرکار کارگران و زحمت کشان به گنجهای قارونی رسیده اند، نمونه مثبتی خواهد بود تا از این طریق برای آنانی که هنوز درخواب غفلت حمایت از حاکمان کنونی مانده اند ببینند چپاول گران مدرن مذهبی و غیرمذهبی حاکم کوچکترین عزت نفس نداشته و با تجاوزات وحشیانه به حقوق مردم باید به دادگاههای محاکمه توده ای کشیده شده وبا روشن شدن ازکجا آورده ای!” عمل کرد آنها را به سان دوران نظام سلطنتی عیان نمود و با طرد حاکمیت جمهوری مفلوک اسلامی آنان را رسوا کرد.

برای پاک سازی این حیله گریهای سرمایه داران اسلام نما، هیچ راهی جز متشکل و متحد شدن کارگران و زحمت کشان – اعم از کارگر، معلم، پرستار، بازنشسته ، دانشجو، بی کار، هنرمند، نویسنده ، روزنامه نگار و دیگرانی که صاحب ثروت و استثمارنبوده و کار یدی و فکری آنان را سرمایه داران ارزان می خرند و آلوده به دفاع از این حاکمان نیستند – دراین روز تاریخی، چاره دیگری نیست.

به این اعتبار باید در میان تشکلهای سندیکائی کلیه عوامل رسوای مدافع حاکمان و فرقه گرائی برخاسته از دیدگاه تنگ نظرانه خرده بورژوائی مانع از اتحاد کارگران و زحمت کشان، طرد شوند تا با پرچم مبارزاتی وحدت طلبانه ی بدون مماشات گری با حاکمان و کارفرمایان، گامی قاطع در رهائی از این جهنم واقعی موجود برداشته شود.

رهائی طبقه کارگر و زحمت کشان بدون ایجاد تشکلهای مطالباتی توده ای، بدون ایجاد حزب کمونیست انقلابی درپیوند فشرده با طبقه کارگر به ویژه با شرکت وسیع فعالان کارگر کمونیست در این کارزار، بدون ادامه مبارزه تا به آخر از طریق انقلاب کارگری وسرنگون ساختن نظام سرمایه داری، بدون سلب مالکیت خصوصی وسایل تولید و مبادله و تبدیل آن به مالکیت عمومی و برقراری دولت کارگری، هیچ گاه متحقق نخواهد شد.

در تظاهرات اول ماه مه، با حرکت متحد برای دریافت به موقع مزد واقعی نه براساس حداقل و پائینتر ازآنبلکه پایان دادن به بیکارکردنها، دسترسی پیوسته به بیمه بهداشتی، قطع دست دخالت مذهب در امور تدریس در مدارس، نه به انتخابات مجدد دزدان به مجلس خدمتکار نظام سرمایه داری، پایان دادن به کلیه قوانین اسلامی و مردسالاری ضد زنان، مبارزه برای تحقق برابری زنان و مردان در کلیه امور اجتماعی، دفاع از آزادی بدون قید و شرط کارگران و زحمت کشان زندانی، آزادی زندانیان سیاسی، ویران کردن نظام قضائی قرون وسطائی مامورحکم اعدام دادن تا حد نوجوانان، آموزش مجانی در کلیه مدارج تحصیلی، تامین مسکنهای بهداشتی شایسته انسانهای کار و زحمت و از جمله خواستهای به حقی است که در اول ماه مه این خواستها در تمامی ایران به پرچم متعالی انسانهای پیشرو کارگر و زحمت کش تبدیل شوند تا در قلب کلیه مردم ازجمله ملل تحت ستم و دگر اندیشان مذهبی تحت ظلم و ستم نشسته و متحقق گردند.

گرامی باد ۱۱ اردیبهشت – اول ماه مه – روز جهانی پرافتخار کارگران سراسر جهان

مرگ بر نظامهای مختلف سرمایه داری جمهوری و سلطنتی، دشمنان طبقه کارگر جهان

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم، رهائی بخش انسانهای کار و زحمت

چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است حزب رنجبران ایران – اول اردیبهشت ۱۳۹۶


نظر بگذارید