ننگ و نابودی بر نظام جمهوری اسلامی و حاکمیت سرمایه داری!

فجایع ضدانسانی رژیم حاکم سرمایه داری ایران چه قبل وچه بعد از روزجهانی طبقه کارگر هشداری است به کل کارگران و زحمت کشان که پایان دادن به این فجاقع: کشتار، بی حقوقی، استثمار، ستم قرون وسطائی، زندان و شکنجه و حقارت عظیم تحمیلی این نظام به توده های مردم تبدیل به امری مبرم شده است. با توجه به این واقعیتهای جان گداز، نوحه خوانی “عزاعزاست امروز، روزعزاست امروز، زندگی کارگر روبه فناست امروز” باید به شعار ” جزا جزاست امروز، روزجزاست امروز، نابودی سرمایه داری دستور روزاست” به خواست اکثریت امروزمردم ایران درمبارزه تبدیل شود.
درچهارشنبه 13 اردیبهشت امسال، به علت بروز انفجار درمعدن ذغال سنگ در یورت شمال غربی استان گلستان، بیش از 35 کارگر و درآخرین آمار 43 کارگربه جان در عمق 1500 تا 2000 متری از زیرآواردرآوردند. علاوه برتعداد جانباخته گان این عزیزان دهها نفر نیز مصدوم شده اند. عمق این گونه فجایع ناشی از عدم ایجاد امنیت محیط کار که درهمین معدن بارها توسط کارگران درخواست شده بود، ترتیب اثر داده نشد و وقتی که درحادثه ی پلاسکو در وسط تهران نشان داد که تبدیل میدانهای کار به قتلگاه کارگران ازحرص و آزثروت اندوزی سرمایه داران برمی خیزد. در دیدار مقامات رسمی دولت ازجمله حسن روحانی با پرتاب سنگ به حق کارگران روبه رو شد. برخی از این مقامات به جای زیرعلامت سئوال بردن فقدان تدابیر امنیتی دراین معدن، وقیحانه “مراعات نکردن امنیت محل کار” را به کارگران نسبت دادند! درحالی که کیفرخواست محکومیت معدن داران و حاکمان و دفاع از کارگران جانباخته و خانواده آنان باید به پرچم کارگران و زحمت کشان علیه نظام سرمایه داری در سراسرایران تبدیل شود.
در قتلگاه دیگرمعروف به زندان اوین، یادگار رژیم منحوس سلطنتی وگسترش یافته توسط رژیم جمهوری اسلامی، از جمله معلم شریف و مبارز اسماعیل عبدی را به دلیل اتهامات واهی ساخته گی کاربدستان رژیم نسبت به معلمان برای جلوگیری از اتحادیه های سراسری معلمان در اعتراض به محکومیتش در بیدادگاهها، از 10 اردیبهشت دست به اعتصاب غذا زده است که ادامه دارد. کم نیستند کارگران مبارز دیگری نیزبه همین بهانه به سالها زندان محکوم شده اند!
عزیز قاسم زاده معلم موسیقی دربندر انزلی و سخنگوی کانون صنفی معلمان استان گیلان به دلیل اجرای یک تصنیف شعر به درخواست دانش آموزان به مدت یک سال  به شهر رودبار تبعید شد. آزارمعلمان جهت به زانو درآوردن مقاومت و خواستهای آنان ازجمله در حقوق 4 برابر زیر خط فقردر سراسر ایران توسط رژیم حاکم با دخالت درامور آموزش و پرورش ادامه دارد!
هنگامه شهیدی روزنامه نگار طبق اتهامات واهی دستگاه سرکوب رژیم در 19 اسفند دستگیر و زندانی شد و دراعتراض به این دستگیری بعد از 2 ماه اعتصاب غذا و ترتیب اثر ندادن دستگاه قضائی از 20 اردیبهشت اعتصاب غذای خشک را شروع کرد. علاوه بر شهیدی، چند فعال مدنی و اجتماعی نیزدر اعتصاب غذا شرکت دارند.
ضدیت رژیم جمهوری اسلامی با  کارگران و معلمان  پس از برگزاری روزجهانی کارگر و روز معلم و دیگر زحمت کشان به طور روشنی نشان دهنده ی آن است که این رژیم تا سرحد مرگش دست از سرکوب کارگران و زحمت کشان برنخواهد داشت و راه رهائی این اکثریت عظیم تشکیل دهنده ی جامعه ایران با نابودی نظام سرمایه داری گره خورده است. به این اعتبار:
کارگر، معلم، دانشجو، پرستار، بازنشسته، هنرمند و نویسنده و روزنامه نگار مترقی، در مبارزه مشترک علیه رژیم سرمایه داری پیوندتان ازنظر توده های مردم مبارک خواهدبود.
آزادی کلیه زندانیان سیاسی خواست اکثریت مردم ایران و جهان است!
تداوم پراکنده گی دوام نظام سرمایه داری و کمک به بربریت این نظام است!
مرگ بر رژیم استثمارگر و آزادی کُش حاکم ایران!
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!
حزب رنجبران ایران – 20 اردیبهشت1396(10مه2017)


نظر بگذارید