انتقال زندانیان سیاسی وعقیدتی بند چهار به سالن ده .

ساعاتی پیش تمامی زندانیان سیاسی وعقیدتی بند چهار سالن دوازده زندان رجایی شهر با ضرب وشتم به سالن ده همان بند که مجهز به دوربین مداربسته وسیستم شنود می باشد منتقل شدند ودر پی مقاومت زندانیان سیاسی این زندانیان توسط مسولان زندان ونیروهای امنیتی مورد ضرب وشتم قرار گرفتند  در پی این کشمکش به وسایل شخصی زندانیان اسیب فراوانی وارد شد .
ضرب وشتم  زندانیان سیاسی عقیدتی بند چهار توسط زندانبانان رجای شهر.
حدود یکسال ونیم پیش بود که زندانیان کورد سنی (القاعده) با زور وضرب وشتم به بند هفت زندان رجایی شهر منتقل شدند وسالن ده را خالی کردند تا خیلی مجهز  سیستم شنود ودوربین مداربسته را در این سالن نصب کنند .همزمان با این اتفاق مسولان زندان ماموری با لباس سفید در زیر هشت (افسر نگهبانی )مستقر کردند که تمامی ورود وخروج زندانیان سیاسی وعقیدتی را کنترل وزندانیان را شدیدا مورد بازرسی بدنی قرار بدهد ناگفته نماند مامور بازرسی حتی از سیستم گیت دستی هم برای بازرسی استفاده میکرد به همین منظور این نوع بازرسی به شدت مورد اعتراض زندانیان بند چهار قرار گرفت  از ان زمان مسولان زندان تلاش های زیادی کردند که مانع ورود گوشی ووسایل ارتباط گیری شوند اما غافل از اینکه هرنوع گوشی وحتی مواد مخدر ….توسط زندانبانان ومسولان زندان وارد می شود.
این شیوه بازرسی وگذاشتن مامور هم جواب نداد ونتوانستند کنترل کنند به همین منظور از یک سال پیش تمام تلاش خود را کردند.  سالن ده که تابه امروز خالی از زندانی بود به بهترین  شکل به سیستم های شنود ودوربین مداربسته و..مجهز کنند وبعد زندانیان سیاسی را دست خالی بدون .اینکه اجازه بدهند وسایل شخشی خود را به همراه داشته باشند به سالن ده انتقال بدهند .
امروز متاسفانه زندانیان سیاسی وعقیدتی که طبق دستور دادستان تهران حق استفاده از تلفن ندارند در پی مقاومت  با ضرب وشتم به سالن ده همان بند اندرزگاه چهار منتقل شدند
خبرهای دریافتی حاکی از ان است که زندانیان رسول حردانی وشهرام وفرهنگ پورمنصور و… از سوی زندانبانان  ونیروهای گارد  در حضور قبادی  مدیر داخلی زندان ویوسف مردی ریس حفاطت زندان مورد ضرب وشتم قرار گرفته اند .

نظر بگذارید