به شورای همآهنگی اتحادیه های کارگران حمل و نقل ایتالیا

یاران و همکاران مبارز
درودهای گرم و صمیمانۀ ما را بپذیرید
نامۀ  شما خطاب به مقامات ایران و ایتالیا در حمایت از رضا شهابی و برای نجات جان او، یکی از درخشان ترین نمونه های کم نظیر همبستگی طبقاتی بین المللی است و نشان از درک عمیق و مشخص شما از ضرورت همبستگی بین المللی، بخصوص در شرایط کنونی است.
حقوقی نظیر آزادی تشکل، اعتصاب، عقیده و بیان، مشارکت در تدوین قوانین کار، نظارت بر امور کارخانه و تولید، ممانعت از اخراج های بی رویه و … از دست آوردهای مبارزات طولانی طبقۀ کارگر جهانی است. اکنون نظام عنان گسیختۀ سرمایه داری درنقاط جهان به اشکال مختلف در تلاش حذف دستاوردهای جنبش کارگری و بسیاری از خدمات و امکانات و امتیازات کارگری است که حتّا با توسل به زور و سرکوب و تعقیب و زندان و اعدام، برای  تآمین مقاصد ضد کارگری  خود می کوشد. “جرم” رضا شهابی و کارگران مبارز دیگر چیزی جز دفاع از آن حقوق اولیه و حفظ دستاوردهای تا کنونی نیست.
نامه شما نه در حمایت از یک فرد، بلکه حمایت از یک طبقۀ جهانی و حقوق و دستآوردهای اوست. شما در این نامه با همصدایی با رضا اعلام می کنید که به نظام سرمایه اجازه نمی دهیم که حقوق و دستآوردهای این طبقۀ را ولو درگوشه ای از دنیا مثل ایران، پایمال کند. شما در مقابل  خیل جهانی سرمایه داری، جبهۀ جهانی نیروی کار را فرامی خوانید که از رضا شهابی به عنوان سمبل دفاع از حقوق اولیۀ کارگری و دستآوردهایش، حمایت کنند و خود نمونه و پیشاهنگ این امر به مؤثرترین شکلی می شوید: شما از مقامات و کل نظام سرمایه داری ایتالیا قاطعانه می خواهید که تا آزادی رضا شهابی، روابط اقتصادی و تجاری خود با ایران رالغو کنند و حتّا التیماتوم می دهید که در غیر این صورت اعلام اعتصاب خواهید کرد. درود بر شما، این عالیترین شکل همبستگی بین المللی فرا تر از حرف و در عمل واقعی است. در عین حال با این اقدام  به حاکمین ایتالیا  اعلام اخطار می دهید که مسئلۀ رضا شهابی مسئلۀ ماست و قاطعانه از او حمایت می کنیم، بدانید که اجازۀ تکرار چنین مسائل و سرکوب هایی را در اینجا به شما نخواهیم داد.
ما اعضاء نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور، به عنوان بخش کوچکی از جنبش کارگری ایران در تبعید، وظیفۀ طبقاتی خود می دانیم که از حمایت طبقاتی درخشان و همبستگی عملی و کم نظیر شما برای نجات جان رضا شهابی که اکنون در چهارمین هفتۀ اعتصاب غذا با حالی وخیم به سر       می برد، قدردانی کنیم و از شما درس همبستگی واقعی را بیاموزیم. یقین داریم که با چنین همبستگی های مؤثر جهانی رژیم جمهوری اسلامی را  به زانو در خواهیم آورد و بزودی جشن آزادی رضا را در کنار شما یاران برگزار خواهیم کرد.
دستان شما را به گرمی می فشاریم و پیروزی شما و جبهۀ جهانی طبقۀ کارگر را آرزومندیم
زنده باد همبستگی رزمندۀ طبقۀ کارگر در سطح جهان
کارگر زندانی آزاد باید گردد
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
سپتامبر 2017
nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/


نظرات بسته شده است