شبکه تلويزيونی اطلاعيه فوری درمورد پايان جهان پخش کرد

برای ساکنان محله ای از کالیفرنیای آمریکا اطلاعیه فوری از تلویزیون در مورد پایان دنیا پخش شد.
برای ساکنان محله ای از کالیفرنیای آمریکا اطلاعیه فوری از تلویزیون در مورد پایان دنیا پخش شد.
به گزارش اسپوتنیک به نقل از The Orange Country Register، برای ساکنان محله ای از کالیفرنیای آمریکا اطلاعیه فوری از تلویزیون در مورد پایان دنیا پخش شد.
به گفته یک شاهد عینی، عصر از تلویزیون یک هشدار اضطراری پخش شد و سپس صدای مردی شنیده شد که گفت: „حواستان باشد که اتفاقی بی رحمانه بوقوع خواهد پیوست و دوره بسیار سختی خواهید داشت“. این شاهد عینی می گوید که این صدا مثل صدای هیلتر بود.


Leave a Reply