نامه سندیکای کارکنان خدمات دولتی سوئیس برای آزادی فعالین سندیکایی زندانی ومختومه شدن پرونده قضایی تمامی فعالین اجتماعی سفارت جمهوری اسلامی ایران، برن، سوییس

آقای سفیر
سندیکای ما مایل است توجه شما را به وضعیت آقای رضا شهابی عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران وحومه جلب کند.وی با وجود5سال حبس کشیدن درگذشته،اخیرا دوباره زندانی شده است .
رضا شهابی در سال  1389    با اتهام اقدام علیه امنیت ملی محکوم به شش سال زندان شده بود.تنها «جرم» وی دفاع از حق اعتصاب و ایجاد سندیکای کارگری مستقل بود.
وی   سال گذشته برای پیگیری معالجات پزشکی   به مرخصی آمد،اما در  18  مرداد ماه سال جاری مجبور به معرفی خودبه زندان رجایی شهر کرج شده تا سه ماه باقی مانده محکومیت خود را طی نماید. در حالی که پزشکان مخالفت خود را باادامه زندانی شدن وی اعلام کرده بودند.
پیش ازاین یکسال زندان هم به محکومیتش افزودند و به بهانه های واهی مرخصی   دوران معالجه پزشکیش را هم محسوب نکردند.
رضا شهابی دراعتراض به این محکومیت ها    دست به اعتصاب غذا زده است. شرایط زندان رجایی شهر بسیارنامناسب است و رضا شهابی   ازبیماری هایی چون درد کلیه، وآرتروزگردن،دست وپا رنج می برد و در صورت عدم پیگیری معالجات پزشکی احتمال دارد فلج شود.
این حبس پایمال کردن حقوق بشر ونیز مقاوله نامه های سازمان جهانی کار است، سازمانی که جمهوری اسلامی ایران عضو آن است.
به جز رضا شهابی که ما خواهان آزادی فوری وی هستیم، برآزادی بسیاری دیگر ازفعالین اجتماعی زندانی دیگر درایران همچون اسماعیل عبدی آموزگار و نیز محمود بهشتی لنگرودی که بتازگی دوباره زندانی شده است اصرار داریم. همچنین خواهان لغو حکم های قضایی فعالین کارگری دیگربه عنوان مثال دو فعال دیگر سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه ابراهیم مددی و داود رضوی و نیز محمود صالحی از فعالان قدیمی وسرشناس مدافع حقوق کارگران هستیم.این لیست متاسفانه کامل نیست.
در سالهای  1393  و  1394  دو فعال سندیکایی در زندان در گذشتند. هرسال در اول ماه مه محکومیت ها  تشدید می شوند وبرای جلوگیری از برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه روز جهانی کارگر تعدادی از فعالین کارگری بازداشت وبرای هفته ها وماه ها زندانی می شوند.
شما   این نامه ما را به آقای حسن روحانی برسانید. پای زندگی فعالین کارگری   وسندیکایی درمیان است. جمهوری اسلامی باید به مقاوله نامه های سازمان های جهانی که عضوش هست احترام گذاشته ورعایتشان کند.
درهمین راستا فعالین کارگری و عقیدتی   زندانی باید آزاد شوند وپرونده های قضایی تمامی فعالین سندیکایی و کارگری باید مختومه شود.
با احترام
سندیکای کارکنان خدمات دولتی
ستفان گیگر دبیر کل و کاتارینا پره لیتز هوبر مدیر کل.
کپی به آقای دیدیه بورکالتر وزیر امور خارجه سوئیس
ترجمه وتکثیر:اتحادبین المللی درحمایت از کارگران درایران – سوئیس

زوریخ 28 سپتامبر 2017


نظرات بسته شده است